نتایج جستجو

62384

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6239

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  15
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  429
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

ارزیابی درونی به عنوان پدیده ای هدفمند دارای کارکردهای مثبت در زمینه اصلاح و بهبود کیفیت دانشگاهی، ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان اولین دانشگاه غیرانتفاعی مجری به بیان اهداف، فرآیند و نتایج می پردازد. به این منظور هفت عامل (ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت، هیات علمی، دانشجویان، دوره های آموزشی مورد اجرا، فرآیند یاددهی - یادگیری، دانش آموختگان، امکانات و تجهیزات)، 22 ملاک و 60 نشانگر در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل رئیس دانشکده، مدیران گروه (3 نفر)، هیات علمی (4 نفر) و استادان (5 نفر)، دانشجویان (290 نفر شامل 263 نفر کارشناسی و 27 نفر کارشناسی ارشد)، دانش آموختگان (37 نفر) و مسوول کتابخانه است. اطلاعات مورد نیاز از دانشجویان کارشناسی پیوسته (رشته آمار سنجش آموزش و آمار و کاربردها) با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای و سایر افراد جامعه با استفاده از روش سرشماری کامل جمع آوری شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه سازمان یافته و چک لیست استفاده شد. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات استادان راهنما و مشاور استفاده شد. آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه های هیات علمی، دانشجویان کارشناسی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دانش آموختگان را به ترتیب 0.795، 0.919، 0.971 و 0.766 نشان داد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و قضاوت درباره میزان کیفیت هر یک از عوامل از طیف سه سطحی مطلوبیت استفاده شد. به طور کلی از مجموع هفت عامل مورد بررسی، چهار عامل در سطح نسبتا مطلوب و سه عامل در سطح نامطلوب قرار دارد. بر اساس نتایج ارزیابی، نقاط قوت و ضعف، شناسایی و پیشنهادهایی از قبیل جذب هیات علمی باتجربه، توجه به پژوهش، امکانات و تجهیزات و ارزیابی برای بهبود کیفیت ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 429

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

پارسانیا حمیدرضا

نشریه: 

راهبرد فرهنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

سه نوع رابطه و تعامل میان علم و فرهنگ، بر مبنای سه نوع تعریف از علم می توان در نظر گرفت. بر پایه تعریف پوزیتیویستی علم، رابطه میان آن دو بیرونی است و هیچ یک نمی توانند بر دیگری احاطه داشته باشند. بر مبنای تعریف پسامدرن از علم، ساختار درونی علم، توسط فرهنگ تعریف می شود و علم، هویتی فرهنگی دارد. مطابق تعاریف عقلانی و وحیانی، علم و محیط بر فرهنگ بوده و از امکان ارزیابی انتقادی فرهنگ به گونه ای همه جانبه برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 74 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر رفتارهای دانشجویان می پردازد و این که چه عواملی و به چه میزان بر رفتارهای طبیعت گردی دانشجویان تاثیر می گذارد. جامعه آماری هدف، دانشجویان دو دانشگاه تهران و علم و فرهنگ در دو دسته از رشته های مرتبط با طبیعت گردی و رشته های غیرمرتبط با طبیعت گردی بوده، که با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در جامعه محدود 320 نفر در نظر گرفته شد که با رعایت سهم برابر نسبت به تعداد دانشجویان، در هر دو دانشگاه، نیمی از پرسشنامه ها توسط دانشجویان رشته های مرتبط با طبیعت گردی و نیم دیگر توسط دانشجویان رشته های غیرمرتبط پاسخ داده شد. روش نمونه گیری به صورت احتمالی و به صورت تصادفی سیستماتیک بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که رفتارهای طبیعت گردی در بین دانشجویان دختر و پسر و همچنین در بین دانشجویان رشته های مرتبط و غیرمرتبط با طبیعت گردی تفاوت معنی داری دارد. همچنین بین دانش، نگرش و فعالیت در انجمن و کانون حمایت از محیط زیست با رفتارهای طبیعت گردی نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

عملکرد شغلی کارکنان نقش مهمی در بهبود پیشبرد اهداف سازمان و افزایش کارایی و بهره وری ایفا می کند. به همین دلیل یکی از حیاتی ترین عوامل در هر سازمانی محسوب می شود. در میان مقوله هایی که موجب بهبود عملکرد شغلی می شوند، نقش عاملی همچون رضایت شغلی کارکنان حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی رضایت شغلی با عملکرد کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1399 می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری آن کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه علم و فرهنگ (به غیر از اعضای هیئت علمی) در سال 1399 بوده که به علت محدود بودن اندازه جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ی استاندارد رضایت شغلی (JDI) اسمیت، کندال و هیولین که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 97/0 بدست آمد و پرسشنامه محقق ساخته ی عملکرد شغلی که روایی آن بر اساس نظر چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه تأیید گردید. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 9/0 بدست آمد. برای آزمون فرضیات پژوهش از آمار توصیفی و همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای رضایت شغلی و عملکرد شغلی از آزمون همبستگی پیرسون در بستر نرم افزار آماری SPSS 26 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ رابطه ی معناداری وجود دارد. بنابراین می توان بیان کرد که با تقویت رضایت شغلی، عملکرد شغلی کارکنان ارتقا می یابد. در نتیجه سازمان ها به منظور بهبود عملکرد شغلی کارکنان خود باید در جهت تقویت رضایت شغلی آنان تلاش کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 138
نویسنده: 

حیدری زهرا | محمدی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  142
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ بر اساس مدل سروکوآل از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری، همه دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ به تعداد 5701 نفر در نظر گرفته شد. برآورد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 361 نفر بود ولی در نهایت به دلیل استقبال دانشجویان 394 نفر وارد تحلیل شدند. روش نمونه گیری هم به شیوه طبقه ای نسبتی با توجه به حجم دانشکده های موجود و مقاطع تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام شد. در مقطع دکتری به دلیل تعداد اندک دانشجویان نسبت به مقاطع دیگر سرشماری صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ 0.86 به دست آمد. نتایج نشان داد؛ انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در سطح زیاد و ادراک در سطح کم است. همچنین، در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، شکاف منفی کیفیت وجود داشت که بیش ترین میانگین شکاف کیفیت در بعد ملموسات (-1.9596) و پس از آن به ترتیب در ابعاد همدلی (1.6478-)، تضمین (-1.6287)، پاسخگویی (-1.6072) و اطمینان (-1.5961) بود. در بین متغیرهای جمعیت شناختی تنها بین ادراک دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه تفاوت معنی داری مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 246 استناد 416 مرجع 15
گارگاه ها
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7 (پیاپی 59)
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

هر علمی اصطلاحات و زبان فنی مخصوص خود را دارد که ابزار درک متون آن علم به شمار می رود. در این میان فرهنگ نامه ها ابزاری کاربردی برای محققان و طالبان علم اند تا هم به فهم صحیح و سریع این اصطلاحات و مطالب برای هماهنگی با جامعه ی علمی کمک کنند و هم یاری رسان آن ها در جست وجو و پژوهش های بعدی باشند. موضوع این مقاله نقد و بررسی کتاب فرهنگ اصطلاحات علم کلام؛ کلام اسلامی، کلام جدید، ادیان و مذاهب اثر مسلم محمدی، دانش آموختة رشته ی کلام و فلسفه، است. بنابراین ضمن معرفی کلی کتاب به برخی از ویژگی های ساختاری و محتوایی و جنبه های مثبت و منفی آن اشاره می شود. در نگاهی نقادانه، مقالات کتاب ازجهت اتقان متن، صحت، و قوت مستندات و میزان بهره گیری از منابع و مآخذ معتبر وارسی شدند. حاصل آن که در کتاب ازنظر شکل، محتوا، و هم چنین رعایت اصول روش تحقیق برخی اشکالات یافت شد؛ درنتیجه این کتاب نتوانسته است رسالت خود را در تبیین و توصیف برخی از اصطلاحات علم کلام به خوبی به انجام برساند و کلیت آن نمی تواند منبعی مورداعتماد برای گزینش دانش پژوهان باشد. درپایان، پیش نهادهایی برای رفع کاستی هاو اعتلای اثر مذکور ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 25)
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش مؤلفه های مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز می باشد. روش شناسی: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 89/0 و 92/0 به دست آمد. جامعه مورد مطالعه، کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز (87 نفر) می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد از بین مؤلفه های مدیریت دانش، بین مؤلفه های "افراد"، "فرایند" و "فرهنگ" با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد، در حالیکه بین مؤلفه "فن آوری" با "کارآفرینی سازمانی" رابطه معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: کتابخانه ها نیاز به پیاده سازی مدیریت دانش و بهره گیری از سرمایه های فکری خود، در ایجاد کارآفرینی سازمانی در طول زمان می یابند که، بستگی به فرآیند تبادل دانش دارد. در این مسیر مهم ترین عامل موفقیت کارآفرینی سازمانی، مدیریت کردن اثر بخش دانش در سازمان است. به عبارت دیگر، مدیریت دانش در کتابخانه ها می تواند به عنوان بستر ظهور کارآفرینی سازمانی تلقی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SAJJADIAN I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  275
 • بازدید: 

  20641
 • دانلود: 

  7467
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20641

دانلود 7467 استناد 275 مرجع 0
نویسنده: 

سوزنچی حسین

نشریه: 

راهبرد فرهنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  469
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

از دوره رنسانس تاکنون، علم و شناخت وضعیت جدیدی پیدا کرده، به نحوی که امروزه نام «علم» با روش «تجربی» گره خورده است. نگاهی فلسفی به چگونگی تحولاتی که به این پیوند انجامید، نشان می دهد که این نوع نگاه به علم، نگاه آسیب زایی است که سابقه ای در تاریخ تفکر نداشته و شیوع آن – خصوصا در جامعه ما – به بسیاری از معضلات در فرآیند گسترش علم دامن زده است. مساله از این قرار است که بر اثر ضعف فلسفه در قرون وسطی و مشکلاتی که از دکارت تا کانت در عرصه تفکر فلسفی پیرامون ماهیت علم و معرفت پدید آمد، به تدریج، هم مسایل هنجاری از حوزه علم و معرفت خارج شد و هم در حوزه مسایل نظری، تجربه تنها راه درک عالم خارج به حساب آمد. پوزیتیویست ها این مشکل را تثبیت کردند و پوپر هم که می خواست از هویت منطقی و معرفت شناختی علم دفاع کند، تنها معرفت هایی را که به داوری تجربه تن در می دهند، «علم» دانست و «شناخت» را به دو دسته «علمی» و «غیرعلمی» تفکیک نمود و ناخودآگاه راه را برای جایگزینی جامعه شناسی معرفت به جای مباحث معرفت شناختی معرفت باز کرد تا جایی که «فیلسوفان علم» بعدی – که دیگر، نقش فلاسفه مابعدالطبیعه دان را در دنیای امروز بازی می کنند – صریحا علم شناسی را به جامعه شناسی تحویل دادند و در دامن نسبیت گرایی غلطیدند؛ در حالی که نه مقام داوری تجربه، تعین بخش علوم تجربی است و نه اساسا روش می تواند معیار صحیحی برای طبقه بندی علوم باشد. راهکار خلاصی از این معضل، اولا بازگشت به موضع نخست و اصل قرار دادن معرفی و طبقه بندی علم بر اساس موضوع است، و نه بر اساس روش؛ ثانیا مشروط کردن روش شناسی هر علم بر درک صحیح از موضوع آن علم؛ و ثالثا بازگرداندن موضوعات هنجاری به آغوش علم و تعیین جایگاه معقول موضوعات نظری و عملی در قبال یکدیگر است.

آمار یکساله:  

بازدید 469

دانلود 74 استناد 3 مرجع 2
litScript