نتایج جستجو

83877

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8388

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  3498
 • بازدید: 

  570
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

زمینه: در کنار دستاوردهای بزرگ کشور در عرصه آموزش عالی سلامت، این نظام در طول سالهای گذشته با چالش هایی نیز مواجه می باشد. به منظور کاهش اثر چالشهای موجود و برنامه ریزی برای تحقق سیاستها و راهبردهای کلان ملی در عرصه آموزش، بسته های تحول و نوآوری نظام آموزش عالی سلامت ایران تدوین گردید.روش اجرا: تدوین برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سه گام زیر صورت گرفت: خلاصه سازی اسناد بالادستی نظام در حوزه آموزش، تدوین برنامه جامع آموزش عالی سلامت، و تدوین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی. در کلیه مراحل این فرایند برای جمع آوری داده ها از روش پانل خبرگان در سطح ماکرو استفاده شد.یافته ها: در مجموع 12 سیاست و جهت گیری کلی در برنامه جامع آموزش عالی سلامت تدوین شد. راهبردهای کلان آموزش عالی حوزه سلامت برای هر سیاست (68 راهبرد) و هم چنین ترجمان این سیاست ها در برنامه تحول نظام سلامت تدوین شد. به منظور اجرایی سازی سیاستهای کلی نیز، 11 بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشگی به همراه یک برنامه پایش مستند گردید.نتیجه گیری: مهمترین نقاط قوت روش تدوین برنامه تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی توجه ویژه به اسناد بالادستی حوزه سلامت ایران، ارتباط متقابل میان سیاست ها و جهت گیری های کلی برنامه جامع و بسته های عملیاتی و تدوین ترجمان سیاست های دوازده گانه در برنامه تحول نظام سلامت می باشد. بدیهی است تدوین بسته های عملیاتی پایان کار نیست و تحقق اهداف و سیاست های کلان از طریق پیاده سازی بسته ها، در گرو ترجمان بسته های عملیاتی در قالب پروژه ها و اقدامات روشن است.

آمار یکساله:  

بازدید 570

دانلود 182 استناد 3498 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  288
 • صفحه پایان: 

  298
تعامل: 
 • استنادات: 

  3159
 • بازدید: 

  928
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

زمینه و هدف: ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان ها نقش به سزایی در ارتقای کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات درمانی ارایه شده و افزایش کارایی بیمارستان ها دارد. اثربخشی سیستم اعتباربخشی به کیفیت و هماهنگی روش اعتباربخشی، استانداردها و ارزیابان اعتباربخشی بستگی دارد. این پژوهش با هدف ارزشیابی روش اعتباربخشی بیمارستان ها از دیدگاه مدیران بیمارستان های کشور انجام شد.روش بررسی: این پژوهش توصیفی، کاربردی و مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه با روایی و پایایی بالا در سال 1394 انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی بیمارستان های کشور بود (914 بیمارستان). با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده از مدیران 547 بیمارستان کشور نظرسنجی به عمل آمد.یافته ها: حدود 71.7% بیمارستان ها در دور اول اعتباربخشی درجه یک به بالا کسب کرده بودند. میزان رضایت مدیران بیمارستان ها از روش اعتباربخشی بیمارستان های کشور 3.21±0.63 از 5 امتیاز (متوسط) بود. حدود 38% مدیران از روش ارزشیابی برنامه اعتباربخشی بیمارستان ها راضی بودند. مدیران بیمارستان ها از نحوه برخورد ارزیابان، تعداد ارزیابان تیم ارزیابی و و تعداد روزهای ارزشیابی راضی بودند. با این وجود، آن ها از نبود وحدت رویه بین ارزیابان و نداشتن تجربه و مهارت کافی آن ها ناراضی بودند. بیشتر مدیران بیمارستان ها اعتقاد داشتند که اعتباربخشی باید توسط وزرات بهداشت، به صورت اجباری و هر دو سال یکبار انجام شود. حدود 95% مدیران بیمارستان ها انجام خودارزیابی ها را پیش از اعتباربخشی لازم دانستند.نتیجه گیری: تدوین و رعایت شرح وظایف و شرایط احراز برای ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان های کشور، آموزش حرفه ای آن ها برای یکسان سازی دیدگاه و نگرش آن ها و استفاده از روش های مکمل ارزشیابی مانند خودارزیابی، ارزیابی سرزده، ارزشیابی شاخص های عملکردی بیمارستان ها و نظرسنجی از بیماران به بهبود روش ارزشیابی اعتباربخشی بیمارستان ها کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 928

دانلود 204 استناد 3159 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  2464
 • بازدید: 

  1298
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

مقدمه: عفونت محل پورت، یکی از عوارضی است که می تواند نتایج شیمی درمانی و نیاز به درمان های دیگر را تحت الشعاع قرار دهد. از این رو محققین پیشنهاد می کنند استفاده از این روش با احتیاط همراه باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع عفونت های مرتبط و فاکتورهای مستعد کننده پورت در مبتلایان به سرطان های شایع زنان تحت شیمی درمانی انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1396 بر روی 85 بیمار مبتلا به سرطان های شایع زنان و کاندید تعبیه پورت جهت شیمی درمانی در بیمارستان های شهر تبریز انجام شد. علائم بالینی و تست های آزمایشگاهی (اندازه گیری سطوح WBC و ESR) تأیید کننده عفونت محل پورت در چک لیست محقق ساخته ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون تی مستقل انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه 13 بیمار پس از تعبیه پورت دچار عفونت محل پورت شدند که بین متغیر های تعداد جلسات شیمی درمانی (002/0=p)، تعداد روزهای استفاده از پورت (001/0=p) و تعداد روزهای بستری در بیمارستان پس از تعبیه پورت (001/0=p) بین دو گروه دارای عفونت و بدون عفونت ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: شیوع بالای عفونت محل پورت (15%) در مطالعه حاضر می تواند بر طول دوره شیمی درمانی و اعتماد تیم درمانی و بیماران لطمه وارد نماید، از این رو بهتر است به نتایج مطالعه حاضر در تصمیم گیری جهت تعبیه پورت در شیمی درمانی استناد نگردد. از طرفی دیگر اطلاع از میزان عفونت مرتبط با پورت در مطالعه حاضر می تواند سیاست های بیمارستان و پزشکان جهت کنترل عفونت را تغییر داده و به سمت یافتن روش های استفاده بهینه سوق دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1298

دانلود 99 استناد 2464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  2464
 • بازدید: 

  951
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

زمینه و هدف: توسعه شهری و صنعتی موجب افزایش میزان غلظت فلزات سنگین در محیط زیست شده اند. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر مجتمع های فولاد کرمان بر آلودگی خاک پیرامون آن به فلزات سنگین صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی- تحلیلی بود. فلزات سنگین 60 نمونه خاک سطحی (عمق 0-15cm) مجاور دو مجتمع فولاد با دستگاه طیف سنج جذب اتمی شعله ای (AAS) آنالیز شدند. شاخص های منشایابی و تعیین درجه آلودگی شامل شاخص های فاکتور غنی سازی (EF) و درصد آن، زمین انباشت (Igeo)، فاکتور آلودگی (Cf)، درجه آلودگی (Cd) و درجه اصلاح شده آلودگی (mCd) برای ارزیابی سطح آلودگی خاک محاسبه شدند.یافته ها: میانگین غلظت فلزات سنگین نیکل، روی، آهن، سرب، کروم و کادمیوم به ترتیب 9.98، 54.38، 15063.33، 20.86، 3.54 و 0.038mg/Kg بودند. ترتیب فلزات سنگین بر اساس میانگین شاخص های EF عبارت است از سرب>روی> کادمیوم >آهن >نیکل>کروم. شاخص Cf نیز نشان داد که 90 درصد نمونه ها دارای آلودگی متوسط تا قابل توجه با عنصر سرب هستند. نتایج درصد فاکتور غنی شدگی (EF)، غنای عنصر آهن (68.18 درصد) را نشان داد. مقادیر میانگین شاخص Cd و mCd به ترتیب 2.90 و 0.48 بود که درجه پایین آلودگی خاک ها را نشان داد.نتیجه گیری: در این مطالعه غلظت سرب و کادمیم بیشتر تحت تاثیر مجتمع های فولاد بوده و غلظت سایر عناصر تحت تاثیر منابع طبیعی و انسانی است. مجتمع های فولاد بایستی در کاهش انتشار آلاینده ها به محیط اطرافشان برنامه ریزی نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 951

دانلود 198 استناد 2464 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  2112
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

زمینه و هدف: پرستاری یکی از مشاغل حساس جامعه است و پرستاران قسمت مهمی از زندگی خود را در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با افراد و بیماران می گذرانند. عملکرد شغلی بهینه ضامن سلامتی و بهبود بسیاری از بیماران و افراد جامعه است، لذا شناسایی عوامل موثر بر عملکرد پرستاران و سعی در ارتقا و بهبود این عوامل از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران بالینی انجام شده است.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی است که به روش مقطعی انجام شده و جامعه پژوهشی آن کلیه پرستاران بیمارستان شهید رجائی شهر شیراز می باشند. 150 نفر از پرستاران به روش سرشماری و بر اساس معیارهای ورود وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، فرسودگی شغلی ماسلاچ و عملکرد شغلی پاتر سون استفاده گردید. روایی و پایایی (0.90) و (0.84) هر دو ابزار در مطالعات مشابه در کشور مورد تایید قرار گرفته بود. داده ها با نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: یافته ها فراوانی و شدت فرسودگی شغلی را به ترتیب با میانگین 21.37±1.55، 22.3±0.29 و عملکرد شغلی پرستاران را با میانگین 45.86±7.15 نشان داد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (P£0.001، r=-0.52).نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران ارتباط معنی دار منفی و مستقیم وجود دارد و از آنجایی که فرسودگی شغلی بالا می تواند منجر به کاهش عملکرد شغلی شود، لذا توصیه می شود با تعدیل عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی سعی در ارتقاء عملکرد شغلی آنان و درنهایت باعث افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری و رضایتمندی بیماران شد.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 171 استناد 2112 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (مسلسل 61)
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  2106
 • بازدید: 

  496
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

مقدمه و هدف: شیوع سوء مصرف مواد در بین دانشجویان به طور چشمگیری رو به افزایش می باشد که این مساله لزوم توجه فوری به مداخلات مبتنی بر آموزش مهارت های رد مواد از جمله مهارت جراتمندی را نشان می دهد. این مطالعه با هدف کلی کاهش انگیزه جوانان در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر با تغییر در هنجارهای انتزاعی آنان و ایجاد رفتار سالم و کارآمد در جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد انجام شد.روش کار: در این مطالعه مداخله ای از نوع پیش آزمون-پس آزمون، از میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان که علاقمند به شرکت در مطالعه بودند، 140 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت تصادفی انتخاب شدند که در ادامه با تخصیص تصادفی به دو گروه شاهد (70 نفر) و مداخله (70 نفر) وارد مطالعه شدند. در ابتدا میزان هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف شامل هنجارهای اخلاقی، توصیفی و دستوری در رابطه با مواد مخدر توسط پرسشنامه سنجیده شد. سپس در گروه مداخله پس از بررسی اطلاعات بدست آمده و نیاز سنجی آموزشی اقدام به برگزاری جلسات آموزشی در زمینه مهارت قاطعیت برای دانشجویان گردید و نهایتا بعد از دو ماه از آخرین جلسه آموزشی برگزار شده برای دانشجویان جهت سنجش تاثیر آموزش های داده شده در میزان هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف آنها اقدام به جمع آوری اطلاعات بعد از مداخله شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری و توسط آزمون t زوجی و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: بررسی نتایج قبل و بعد از مداخله آموزشی نشان داد که اختلاف معنی داری برای میانگین نمرات مولفه های هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف مواد مخدر از قبیل هنجارهای اخلاقی (t= -3.36, P<0.001)، هنجارهای توصیفی(t= -3.07, P<0.003)  و هنجارهای دستوری(t=-3.79, P<0.000)  در بین گروه های مداخله و شاهد وجود دارد.نتیجه نهایی: یافته های به دست آمده نشان می دهد که ارائه راهکارهای پیشگیرانه مبتنی بر آموزش مهارت های زندگی دارای اثربخشی قابل توجهی برای ایجاد ایمن سازی روانی برای امتناع از سوء مصرف مواد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 496

دانلود 108 استناد 2106 مرجع 0
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  48
 • صفحه شروع: 

  683
 • صفحه پایان: 

  705
تعامل: 
 • استنادات: 

  2097
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی و بررسی ارتباط میان ابعاد والدگری و رابطه والد کودک با مشکلات رفتاری برونی سازی و درونی سازی شده انجام گرفت، و روش آن به صورت توصیفی همبستگی طراحی شد. نمونه مورد پژوهش را تعداد 413 نفر از دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند پایه اول تا ششم مدارس ابتدایی شهرستان یزد (141 تک فرزند، 121دو فرزند، 101 سه فرزند و 50 چهار فرزند و بیشتر) به همراه والدین شان تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از سیاهه رفتاری کودکان (CBCL)، پرسش نامه ابعاد والدگری آلاباما (APQ)، مقیاس رابطه والد کودک (PCRS) به همراه فرم اطلاعات جمعیت شناختی محقق ساخته، برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج رگرسیون خطی گام به گام نشان داد از میان مهارت های والدگری، ابعاد فقر نظارت و تنبیه جسمانی در تبیین مشکلات درونی سازی و ابعاد مشارکت و تنبیه جسمانی، در تبیین مشکلات برونی سازی کودکان، نقش پیش بینی کننده تری دارند. از زیرمقیاس های رابطه والد کودک، مولفه وابستگی در پسران و مولفه تعارض در دختران توانایی پیش بینی مشکلات درونی سازی و مولفه تعارض هم در پسران و هم در دختران توانایی پیش بینی مشکلات برونی سازی شده را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 252 استناد 2097 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  1988
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

مقدمه: سلامتی جسم و روان جوانان از مهمترین اهداف هر جامعه می باشد و فعالیت ورزشی به عنوان یکی از عواملی ست که در عملکرد بهینه جسمانی و روانشناختی افراد نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین مشارکت ورزشی، بهزیستی روانشناختی و شکایات جسمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت. روش کار: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل دادند (5000 نفر) که 360 نفر با استفاده از جدول Krejcie & Morgan به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. جمع آوری داده ها با "پرسشنامه بهزیستی روانشناختی" (Questionnaire Psychological Well-Being)، "پرسشنامه شکایات جسمانی" (Questionnaire Physical Complaints) و "پرسشنامه مشارکت فعالیت ورزشی" (Physical Activity Participation Questionnaire) انجام شد. روایی ابزارتوسط 8 تن از متخصصین ورزش و پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 استفاده شد. یافته ها: بهزیستی روان شناختی دانشجویان و میزان شکایت جسمانی دانشجویان به طور معنی داری بالاتر از میانگین بود که نشان دهنده وضعیت مناسب بهزیستی روانشناختی و وضعیت نامناسب شکایات جسمانی است. همچنین بین مشارکت ورزشی با شکایات جسمانی همبستگی منفی (001/0=P، 26/0-=r) و با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (001/0=P، 54/0=r). بعلاوه، 32 درصد از واریانس کل تغییرات شکایت جسمانی در بین دانشجویان به مؤلفه مشارکت وررشی و بهزیستی روانشناختی مربوط می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از رابطه مثبت مشارکت ورزشی بر بهزیستی روانشناختی و رابطه منفی آن بر شکایات جسمانی بود. پیشنهاد می شود اداره ورزش دانشگاه ها تجهیزات مناسبی را برای ورزش دانشجویان فراهم نماید تا شکایت جسمانی کاهش و بهبود بهزیستی روانشناختی افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 135 استناد 1988 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  429
 • صفحه پایان: 

  442
تعامل: 
 • استنادات: 

  1866
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

زمینه و هدف: فلزات سنگین از شایع ترین آلاینده های خاک های شهری هستند که سلامت انسان و به ویژه کودکان را از طریق بلع و یا استنشاق تصادفی خاک و گردوغبار آلوده در معرض خطر قرار می دهند. از این رو، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شاخص مخاطره بوم شناختی فلزات سرب، کادمیوم، کروم و مس در خاک سطحی بوستان های شهری تهران در سال 1395 انجام یافت.روش بررسی: 60 نمونه خاک از بوستان های ملت، لاله، ولایت، اکباتان و پیروزی جمع آوری گردید، محتوی عناصر سنگین نمونه ها پس از آماده سازی و هضم اسیدی در آزمایشگاه، به روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP) خوانده شد. همچنین شاخص خطرپذیری بالقوه بوم شناختی تجمعی فلزات سنگین (Risk Index (RI) در خاک محاسبه شد. پردازش آماری نتایج نیز با استفاده از آزمون های شاپیرو-ویلک (Shapiro-Wilk test)، تحلیل واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA)، تی تست (One Sample T-Test) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) انجام یافت.یافته ها: کمینه و بیشینه میانگین غلظت عناصر در نمونه های خاک برابر با 0.52±0.25 و 153.81±31.83 mg/kg به ترتیب مربوط به کادمیوم و سرب بود. از طرفی میانگین غلظت عناصر سرب و مس در نمونه ها بیشتر از رهنمود WHO بود. همچنین بیشترین مقادیر آلودگی مربوط به بوستان ولایت واقع در جنوب بود. نتایج محاسبه شاخص RI نشان داد میزان تجمعی فلزات سنگین خاک برابر با 99.16 و در محدوده کم خطر قرار داشت.نتیجه گیری: هرچند میزان تجمعی فلزات سنگین خاک در محدوده کم خطر قرار داشت، ولی از آنجا که میانگین غلظت عناصر سرب و مس از رهنمود WHO بیشتر بود، نسبت به کنترل منابع ورود آلودگی به محیط، پایش دوره ای منابع خاک سطحی به ویژه در بوستان های شهری که شهروندان بخش عمده ای از اوقات فراغت خود را در آنجا سپری می کنند و خودداری از احداث بوستان های شهری در حاشیه جاده ها به خصوص محل های پرترافیک توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 101 استناد 1866 مرجع 11
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  317
 • صفحه پایان: 

  333
تعامل: 
 • استنادات: 

  1796
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

زمینه در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا ناشی از صنایع به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت و بهداشت عمومی جوامع است. هدف از این پژوهش تعیین نحوه پراکندگی و ارزیابی خطر سلامت 10PM انتشار یافته از دودکش های یک کارخانه کاشی و سرامیک است. مواد و روش ها پژوهش حاضر به صورت توصیفی-مقطعی در یکی از صنایع کاشی و سرامیک شهرستان اردکان انجام شد. ابتدا برای ترسیم نحوه پراکندگی و ارزیابی مواجهه با 10PM، اطلاعات انتشار دودکش ها، داده های هواشناسی و توپوگرافی برای اجرای مدل AERMOD تهیه گردید. سپس مقادیر غلظت شبیه سازی شده با استانداردهای EPA و WHO مقایسه و با استفاده از روابط پیشنهادی توسط EPA خطرات سلامتی مواجهه با 10PM در دو بخش خطرات سرطان زا و غیرسرطان زا محاسبه شد. یافته ها نتایج نشان داد پراکندگی 10PM به علت مسطح بودن ناحیه مدلسازی به صورت یکنواخت و در تمامی جهات صورت می گیرد. با مقایسه بیشینه های غلظت شبیه سازی شده با استانداردهای مذکور نتایج نشان داد، بیشینه های غلظت 10PM در بازه زمانی 24 ساعته برای دو استاندارد و در بازه زمانی سالانه برای استاندار WHO بالاتر از حد مجاز است. بر عکس متوسط های غلظت 24 ساعته و سالانه پایین تر از حدود مجاز پیش بینی شد. نتایج ارزیابی خطر سلامت در هر دو بخش خطرات سرطان زا و غیرسرطان زا قابل قبول تخمین زده شد. نتیجه گیری در این پژوهش هر چند سهم خطرات سرطان زایی و غیرسرطان زایی دودکش های کارخانه مورد بررسی قابل قبول محاسبه گردید ولی اثرات تجمعی صنایع اردکان می تواند احتمال وقوع چنین خطراتی را در ساکنین روستاهای اطراف صنایع تشدید نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 137 استناد 1796 مرجع 9

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript