نتایج جستجو

6976

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

698

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  119
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  1537
 • دانلود: 

  2028
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی اثربخشی حالت های عاطفی و هیجانی، به عنوان مولفه های شخصیت یادگیرنده بر رفتار ریاضی است. امروزه اضطراب ریاضی مورد توجه و علاقه بسیاری از متخصصان روان شناسی آموزش ریاضی و نیز روان شناسان شناختی است تا از این طریق تأثیرهای هیجانی و برانگیختی های روانی شاگردان را در کار ریاضی بشناسند و برای کنترل و مهار علمی آنها راه کارهای عملی بیابید. در این میان اضطراب و فشار روانی و تعامل آنها با یادگیری ریاضیات جایگاه ویژه ای را در امر آموزش و یادگیری ریاضیات مدرسه و حتی دانشگاهی به خود اختصاص داده است؛ هرچند که در محافل علمی و آموزشی ما کمتر به آن توجه شده است. پژوهش ها در سال های اخیر نشان داده اند که اضطراب ریاضی غیرمعقول (اضطراب مرضی) با ایجاد مانع های جدی شناختی و آموزشی در فراگیران ضمن ابتلای آنان به ایست فکری و نقصان قابلیت های استدلالی موجبات تضعیف خودباروری ریاضی را در آنها فراهم می آورد و با ایجاد نگرش منفی به شدت بر عملکرد پیشرفت ریاضی فراگیران موثر می افتد. نوشتار حاضر با مروری اجمالی بر ادبیات کار در این عرصه می کوشد تا ضمن ارائه تعریفی از اضطراب ریاضی چگونگی تعامل میان رفتار ریاضی افراد و مقوله اضطراب ریاضی را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1537

دانلود 2028 استناد 7 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

فونتانا دیوید

نشریه: 

دارو و درمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  66
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

بشارت محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  238
 • صفحه پایان: 

  251
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1610
 • دانلود: 

  2752
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر گشتالت درمانی بر اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان در دانشجویان اجرا گردید. این پژوهش در روش تحقیق بالینی و بر پایه طرح چند خط پایه ای به مطالعه فرایند درمان پنج مورد پرداخت. لذا از جامعه آماری کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی پنج مورد دانشجوی مراجعه کننده دارای معیارهای اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان (بر اساس5- DSM)، مورد مطالعه قرار گرفتند و طی مراحل سه گانه پیش آزمون (خط پایه)، پس آزمون و پیگیری، ارزیابی گردیدند. سه هفته اول به عنوان خط پایه در نظر گرفته شد، پس از 12 هفته گشتالت درمانی (هر هفته یک جلسه 1.5 ساعت)، پس آزمون اجرا گردید و سه هفته بعد سنجش پی گیری به اجرا درآمد. داده ها در منحنی چند خط پایه تحلیل گردید و یافته ها، کاهش نمرات اضطراب امتحان و اضطراب فراگیر در چهار نفر از پنج دانشجوی تحت درمان را نشان داد. بر این اساس نتایج بیانگر اثربخشی گشتالت درمانی بر کاهش اضطراب فراگیر و بهبود اضطراب امتحان در دانشجویان است.

آمار یکساله:  

بازدید 1610

دانلود 2752 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  1453
چکیده: 

مقدمه: اختلال اضطراب فراگیر یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی مشاهده شده در جمعیت عمومی و مراکز بالینی است. هدف این مطالعه مقایسه صفات شخصیت، اضطراب صفت - حالت و اضطراب وجودی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی بود.روش: طرح این پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی افراد مراجعه کننده به درمانگاه ها، مراکز تخصصی روان پزشکی و مراکز مشاوره شهر های ارومیه و تبریز در سه ماهه آخر سال 1393 و سه ماهه نخست سال 1394 تشکیل می دادند و از بین آنها 80 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این نمونه به دو گروه تقسیم شد، یک گروه 40 نفری با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر و گروه دیگر 40 فرد عادی را در بر می گرفت. شرکت کنندگان فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو، سیاهه اضطراب حالت - صفت اشپیل برگر و مقیاس اضطراب وجودی گود را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمرات روان آزردگی، گشودگی، خوشایندی و اضطراب حالت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بطور معنی داری بیشتر است. همچنین تفاوت معناداری در میانگین نمرات اضطراب وجودی در بین گروه ها مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت متغیرهای صفات شخصیت و اضطراب صفت - حالت در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 1453 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  58
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  647
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

مقدمه و هدف: اضطراب یکی از عوامل روحی-روانی ورزشکاران است که بررسی اثرات و عوامل ایجاد کننده آن می تواند برخی از مشکلات این افراد را برطرف کند. تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد بازیکنان فوتسال شهرستان گناباد انجام گرفته است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد که با استفاده از پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی مارتنز و پرسشنامه ویژگی های فردی و چک لیست عملکرد ورزشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 600 نفر بازیکن و مربی فوتسال در قالب 60 تیم 10 نفره تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS ویرایش 19 ثبت گردید. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های تمایل مرکزی و پراکندگی و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون کای دو و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین سطح اضطراب مربی با سطح اضطراب ورزشکاران رابطه معنی داری وجود دارد (p=0.019). همچنین بین سطح اضطراب مربی و عملکرد ورزشکاران، رابطه معنی دار مشاهده گردید (p=0.012). بین سطح اضطراب ورزشکاران و عملکرد آن ها رابطه منفی و معنی دار وجود داشت (p=0.001، r=-0.81) و نیز بین سطح اضطراب ورزشکاران و تجربه ورزشی (p=0.001، r=-0.45) و نیز سن آن ها (p=0.001، r=-0.37) رابطه معنی دار معکوس مشاهده شد.نتیجه گیری : اضطراب رقابتی در مقایسه با سایر عوامل روانی، دارای ارتباط عمیق تر و موثرتری در اجرای مهارت های حرکتی در شرایط مسابقه می باشد و افزایش اضطراب در بازیکنان باعث کاهش عملکرد آنان می شود. لذا مربیان و مسوولین باید ضمن بررسی اضطراب رقابتی بین ورزشکاران نسبت به کاهش آن اقدام نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 647

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 50)
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  239
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی گری دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین اضطراب کرونا و اضطراب سلامتی انجام گرفت. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل بزرگسالان ایرانی بودند که از این میان 598 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های اضطراب سلامتی (HAI-18)، اضطراب کرونا (CDAS) و دشواری تنظیم هیجان گرتز و رویمر (DERS) جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان دادند که مدل پیشنهادی به خوبی برازش شده است. در این مدل اضطراب کرونا اثر مستقیم و معناداری بر دشواری تنظیم هیجان داشت، اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجان اثر مستقیم و معناداری بر اضطراب سلامتی داشتند؛ و همچنین دشواری تنظیم هیجان به طور معنی داری بین اضطراب کرونا و اضطراب سلامتی میانجی گری کردند. نتیجه گیری: اضطراب کرونا و دشواری تنظیم هیجان اثر مستقیم و معناداری بر اضطراب سلامتی دارند و همچنین دشواری تنظیم هیجان نقش میانجی را در بین اضطراب کرونا و اضطراب سلامتی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1370
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2-1
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  310
 • صفحه پایان: 

  310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1540
 • دانلود: 

  2324
کلیدواژه: 
چکیده: 

سردبیر محترم پیرو نقد مقاله تاثیر موسیقی بر اضطراب، چاپ شده در شماره دوم، خرداد و تیر 1390 توسط خواننده محترم مجله (1) متذکر می شویم که عمل جراحی یک عامل اضطراب آور است که باعث ایجاد واکنش فیزیولوژیک در بدن می شود. در نتیجه پاسخ فیزیولوژیکی بدن، تنفس، ضربان قلب و فشارخون افزایش می یابد (2). موسیقی درمانی دارای فواید فیزیولوژیک از جمله کاهش ترس و اضطراب است (3). این پژوهش با هدف بررسی تاثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی شاخص های فیزیولوژیک بیماران قبل از اعمال جراحی عمومی انجام شد. ابتدا مطالعه پایلوت، انجام و بر اساس آن تعداد افراد هر گروه 30 نفر تعیین شد. ابزار سنجش شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس اضطراب اسپیل برگر (STAI) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1540

دانلود 2324 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript