نتایج جستجو

392

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

40

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 91 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف: تعیین میزان حضور آفلاتوکسین M1 در پنیرهای تولیدی توسط کارخانجات مختلف در استان تهران.طرح: مطالعه مقطعی.تعداد نمونه: 80 نمونه پنیر سفید ایرانی.روش: توسط کروماتوگرافیآنالیز آماری: آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی.نتایج: AFM1 در 83.3 درصد نمونه های پنیر مورد آزمایش یافت شد. محدوده مقادیر آلودگی در ماههای مختلف سال متفاوت بود. در ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند مقادیر AFM1 به ترتیب در محدودهای 197-1423، 177-1274، 179-1506 و 219-2918 نانوگرم در هر کیلوگرم قرار داشت. در حالی که میانگین غلظت آفلاتوکسین M1 در این ماهها به ترتیب 549.7، 503.9، 602.1 و 749.6 نانوگرم در هر کیلوگرم بود.بالاترین میانگین AFM1 در نمونه های ماه اسفند 2918 ng/kg و پایین ترین میانگین AFM1 در نمونه های ماه شهریور 177 ng/kg ثبت گردید.بررسی آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین AFM1 در نمونه های پنیر جمع آوری شده در ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند وجود ندارد (p>0.05) اما میانگین AFM1 مربوط به نمونه های پنیر جمع آوری شده در فصول بهار و تابستان به طور معنی داری پایین تر از نمونه های جمع آوری شده در فصول پاییز و زمستان می باشد.تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Tukey.نتیجه گیری: با توجه به حضور بالای AFM1 در نمونه های پنیر می توان نتیجه گرفت که احتمالا جیره غذایی دامهای تولید کننده شیر تحویلی به کارخانجات پنیرسازی، حاوی مقادیر بالای آفلاتوکسین بوده و این امر به طور قابل ملاحظه ای می تواند برای سلامتی انسان خطرناک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

بهداشت ایران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1360
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4-1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  4
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  313
 • صفحه پایان: 

  319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

زمینه: آفلاتوکسین M1 از متابولیزه شدن آفلاتوکسین B1 در کبد دام تولید و به داخل شیر وارد میشود. لذا برای سلامت عمومی جامعه، یک تهدید محسوب میگردند. این تحقیق، با هدف بررسی آفلاتوکسین M1 در نمونه شیر خام گاو و آفلاتوکسین B1 در خوراک دام در شهر اسلام شهر، صورت گرفته است. روش کار: در فصول زمستان 2212، بهار و تابستان 2214 و در هر فصل 85 نمونه شیر خام گاو از پنج مرکز دامداری جمع آوری شد. مقدار 255 گرم از هریک از ترکیبات مورد استفاده در خوراک دامها از مکانهای مختلف انبار، برداشت و به آزمایشگاه منتقل شدند. با روش الایزا، میزان افلاتوکسین سنجش گردید. آنالیز داده ها در سطح معنیدار 1/5˂ p با کمک روش آماری ANOVA صورت گرفت. یافته ها: در این مطالعه، در فصل تابستان، 70 درصد نمونه ها دارای آفلاتوکسین M1 بالاتر از حد مجاز قابل قبول کمیته اروپایی کدکس 05 نانوگرم در لیتر بودهاند. در فصل زمستان 2/0 درصد نمونه ها و در فصل بهار 27/0 درصد از نمونه ها بالاتر از استاندارد مذکور آلوده بوده است. آلودگی انواع خوراک دام به آفلاتوکسین B1، به طور کلی، در فصل تابستان7/04 درصد، در فصل زمستان 4/24 درصد و در فصل بهار 4/20 درصد بوده است. نتیجه گیری: براساس نتایج این تحقیق، ارتباط معنیداری بین آفلاتوکسین B1 در جیره دام و آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاو وجود دارد (1. 0

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 117 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  368
 • صفحه شروع: 

  2420
 • صفحه پایان: 

  2428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

مقدمه: در سال های اخیر، اطلاعات کمی از شیوع آفلاتوکسین در آرد و مقایسه آن در نان های سنتی و حجیم موجود در بازار منتشر شده است. در پژوهش حاضر، حدود آلودگی به آفلاتوکسین در برخی از محصولات نانوایی و ارزیابی خطر دریافت آن مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه مقطعی- تجربی، 66 نمونه شامل 29 نمونه مختلف آرد ستاره، 14 نمونه نان سنتی، 10 نمونه نان حجیم و 13 نمونه مغز برای تزیین نان به صورت تصادفی از کارخانه ها و نانوایی های مختلف استان اصفهان جمع آوری و از نظر حضور باقی مانده آفلاتوکسین به روش کیت اختصاصی Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) بررسی شد. ارزیابی خطر دریافت آفلاتوکسین برای مصرف کنندگان با استفاده از شاخص خطر محاسبه و داده ها به کمک آزمون های آماری One-way ANOVA و آزمون Fishers least significant difference) Fisher's LSD) تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: کلیه نمونه های مورد مطالعه، حاوی آفلاتوکسین در محدوده 6.54-0.5 قسمت در بیلیون (Parts per billion یا ppb) و کمتر از حد استاندارد ملی ایران (15 ppb) تشخیص داده شدند. محدوده آلودگی در نان های سنتی دو برابر نان های حجیم محاسبه گردید. ضریب خطر بین 101-5.4 و عامل خطر اضافی بروز سرطان در طول عمر بالاتر از 4-10 به دست آمد.نتیجه گیری: اگر چه نتایج بررسی میزان باقی مانده آفلاتوکسین در نمونه های آرد و نان، نشان دهنده نمای ایمنی از نظر آلودگی نان به آفلاتوکسین است، اما بالاتر بودن ضریب خطر برآورد شده از دریافت آفلاتوکسین در نان، نسبت به حدود قابل تحمل برای بدن نشان دهنده لزوم کاهش سرانه مصرف نان در رژیم غذایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

جهانی ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  95
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

آفلاتوکسین B1 یک مایکوتوکسین موتاژن و کرسینوژن قوی میباشد که توسط آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می شود. AFB1 غالبا در مواد غذایی نظیر ذرت، بادام زمینی، پنبه دانه وپسته یافت می شود. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که بین مصرف AFB1 و ابتلا به سرطان کبد در انسان ارتباط وجود دارد. در این مطالعه برای نشان دادن اثرات موتاژنیسیتی و سمیت سلولی AFB1 به ترتیب از آزمونهای Ames و میزان کلونی زایی سلولهای انسانی استفاده شد. در تست Ames از سالمونلاتیفی موریوم (TA 104) در محیط تغییر یافته آگار استفاده شده است. زمان برخورد AFB1 باسالمونلا تیفی موریوم به مدت 48 ساعت بوده است. با توجه به نیاز AFB1 به متابولیسم برای تبدیل شدن به شکل فعال، S9 mix گرفته شده از کبد موش صحرایی نیز به محیط اضافه شده بود. دوزهای بکار گرفته شده AFB1 در این تست 15 و 20 نانوگرم به ازای هر پلیت بوده است. سمیت سلولی AFB1 بکمک مهار تشکیل کلونی در سلول های کارسینومای کبدی انسان (HepG2) اندازه گیری شد. این رده سلولی در محیط DMEM/F12 در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد مرطوب دارای 5% CO2 کشت داده شده ، بعد از رسیدن به فاز لگاریتمی با دوزهای گوناگون AFB1 برای مدت 24 ساعت برخورد داده شد. نتایج حاصل از آزمون موتاژنیسیتی ایمز تعداد کلونی های حاصل از سالمونلا تیفی موریوم موتاسیون یافته را بترتیب 69± 454 و 78± 754 برای 15 و20 نانوگرم AFB1 به ازای هر پلیت نشان داده است که تفاوت قابل توجهی با گروه کنترل دارد (P<0.05). در آزمون کلونی زایی بروی سلولهای کبد انسانی LD50 برای AFB1 بمیزان 2±0.015 µg/ml محاسبه شده است که به نسبت دیگر مواد شیمیایی و طبیعی از سیمت بسیار بالای آن حکایت دارد. نتایج این تحقیق موید آنست که AFB1 ترکیب بسیار موتاژن و سیتوتوکسیک بوده و اندازه گیری آن در تمام مواد و محصولات غذایی الزامی است.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

اهداف: هدف این مطالعه، بررسی شیرهای پاستوریزه از نظر آلودگی به آفلاتوکسین M1 و مقایسه محصول دو شرکت عمده تامین کننده لبنیات یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران از نظر آلودگی به این مایکوتوکسین بود.مواد و روش ها: 50 نمونه شیر دو کارخانه لبنی، در دو فصل سرد (زمستان 1387) و گرم (تابستان 1388) به طور تصادفی انتخاب و میزان آفلاتوکسین M1 در آنها با استفاده از الایزای رقابتی اندازه گیری شد. اختلاف میانگین ها با استفاده از آزمون T استودنت در محیط نرم افزاری  INSTATAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: %84 نمونه ها به میزان قابل اندازه گیری، آلوده به آفلاتوکسین M1 بودند. میانگین غلظت این مایکوتوکسین در کل نمونه ها 20.7±14.6 نانوگرم در لیتر و دامنه آن از 0 تا 63.4 نانوگرم در لیتر متغیر بود. میزان آلودگی به آفلاتوکسین M1 تنها در دو نمونه (%4)، بالاتر از حد استاندارد ایران (50 نانوگرم در لیتر) قرار داشت. میانگین غلظت آفلاتوکسین M1 در محصولات شرکت یک (25.4±15.7) بیشتر از محصولات شرکت دو (15.4±11.6) بود (P<0.01). نمونه های زمستانی (31.2±15) شرکت یک نسبت به نمونه های تابستانی (18.5±14.2) آن شرکت آلودگی بیشتری داشتند (P<0.05).نتیجه گیری: شیوع بالای آلودگی با آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر پاستوریزه نگران کننده است و لزوم پیشگیری از ورود پیش ساز این سم (آفلاتوکسین B1) در خوراک دام های شیری و نیز لزوم نظارت بیشتر بر توزیع شیر را خاطر نشان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 310 استناد 0 مرجع 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  70
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
litScript