نتایج جستجو

76056

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7606

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

باختری ع.

نشریه: 

وب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  123
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  87-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

فناوری اطلاعات، ابزار و بستر توسعه تولید کالا و خدمات و شبکه توزیع در عرصه رقابت جهانی، برای سازمان ها مزیت آفرین است. امروزه تمامی صنایع در معرض تحولات این فناوری واقع شده اند. یکی از بهترین راه های به کارگیری فناوری اطلاعات استفاده از خدمات شرکت هایی است که در این زمینه تجربه و مهارت کافی دارند. مساله پیش روی دست اندرکاران کسب و کار برای برون سپاری نحوه تصمیم گیری برای تفکیک فعالیت هایی است که باید آن ها را برون سپاری کند و نیز چه فعالیتی را خود انجام دهد. این پژوهش سه مرحله دارد. مرحله اول شناسایی معیارهای تعیین عوامل کلیدی موفقیت در تصمیم برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات است. در این مرحله از مباحث نظری و پیشینه تحقیق، عوامل موثر تصمیم گیری برون سپاری مشخص خواهند شد. سپس این عوامل بر اساس اساتید دانشگاهی و خبرگان سازمانی، مورد غربالگیری قرار می گیرند. در مرحله دوم عوامل منتخب در چارچوب پرسشنامه در اختیار تصمیم گیرندگان سازمانی قرار گرفته تا وزن هر عامل تصمیم گیری مشخص گردد. در مرحله پایانی با استفاده از روش آنتروپی شانون، تجزیه و تحلیل داده های نظرسنجی صورت خواهد گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  107
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  900
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 900 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  89-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1364
 • دانلود: 

  497
چکیده: 

اتخاذ راهبرد مناسب تامین خدمات فناوری اطلاعات یکی از تصمیمات تاثیرگذار مدیران سازمان هاست. همراه با تغییرات سریع فناوری اطلاعات و به خصوص رشد اینترنت و تجارت الکترونیکی نیاز بانک ها به استفاده از دانش، تسهیلات و منابع خارج از بانک بیشتر شده است. این مقاله با مطالعه بازار فناوری اطلاعات در ایران و همچنین هدف قرار دادن بانک ها، معیارها، زیر معیارها و گزینه های متناسب با وضعیت ایران برای برون سپاری فناوری اطلاعات را مشخص کرده و مدل سلسله مراتبی آن را ارایه داده است. مدل سلسله مراتبی پیشنهادی در یکی از بانک های ایران اجرا و با استفاده از نظرات مدیران ارشد بانک و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مقایسات زوجی انجام و راهبرد مناسب که شامل تاسیس شرکت فناوری اطلاعات توسط بانک بود اتخاذ گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1364

دانلود 497 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1559
 • دانلود: 

  389
چکیده: 

امروزه روابط برون سپاری در حوزه خدمات فناوری اطلاعات در سازمانهای محلی نه یک گزینه بلکه یک ضرورت استراتژیک محسوب می شود تا سازمان ها بتوانند بر وظایف اصلی خود تمرکز نمایند و با کاهش هزینه های عملیاتی و ریسک فناوری، منابع برون سازمانی را در خدمت اهداف سازمانی خود قرار دهند. در این پژوهش، سازمان های محلی استان زنجان که حداقل در یک زمینه به برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات اقدام کرده اند، به عنوان جامعه آماری انتخاب و تاثیر اشتراک دانش مبتنی بر برون سپاری با رویکرد اقتضایی در این سازمانها مورد مطالعه قرار گرفته است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که اشتراک دانش در پرتو متغیرهای وضعی، موفقیت راهبرد برون سپاری را تحت تاثیر قرار می دهد. به سخن دیگر، رابطه اشتراک دانش به عنوان یک متغیر مستقل با توفیق در برون سپاری به عنوان متغیر وابسته از یک سو از متغیر میانجی به نام شراکت پذیری تاثیر می پذیرد؛ و از سوی دیگر، قابلیت سازمانی در این ارتباط در نقش متغیر تعدیل کننده ظاهر می شود. بنابراین، برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که از طریق رابطه شراکت پذیری هر یک از طرفین در دانش یکدیگر سهیم شوند و با تقویت قابلیت های سازمانی خود برای کاربرد دانش کسب شده در سازمان خود تلاش نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1559

دانلود 389 استناد 1 مرجع 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  405-424
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1400
 • دانلود: 

  1832
چکیده: 

تصمیم درباره برون سپاری یکی از کلیدی ترین تصمیم ها در حوزه فناوری اطلاعات است که می تواند به موفقیت مدیریت سرمایه گذاری های این حوزه بینجامد. علی رغم این اقبال عمومی، آمارها موید افزایش میزان شکست پروژه های برون سپاری فناوری اطلاعات در سازمان هاست که ریشه بسیاری از این ناکامی ها را می توان در تغییرات به وجود آمده به واسطه اتخاذ این راهبرد و مدیریت نادرست آنها دانست که نه تنها به شکست فرایند برون سپاری منجر می شوند، بلکه هزینه ها و مخاطرات جدی دیگری را نیز با خود به همراه می آورند. هدف از این مقاله، شناسایی و اولویت بندی الزامات مدیریت تغییر در فرایند منبع یابی مبتنی بر رویکرد برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات است. بدین منظور، ضمن مطالعات کتابخانه ای غنی، با خبرگان نیز مصاحبه ای به عمل آمد و بر اساس رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری به اولویت بندی مولفه های موثر بر موفقیت مدیریت تغییر در برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات اقدام شد. پژوهش هم از نظر مدل توسعه یافته و هم به لحاظ روش شناسی، دارای نوآوری در حوزه برون سپاری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1400

دانلود 1832 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  77-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1916
 • دانلود: 

  651
چکیده: 

زمینه: برون سپاری خدمات یکی از شیوه های نوین مدیریت در سازمان ها است. در کشور ما با الگوبرداری از نظام های پیشرفته مدیریتی و در قالب مقررات خصوصی سازی در حال انجام است. لیکن این طرح با شتاب از مسیر اصلی منحرف شده و معضلاتی به دنبال داشته است. لذا در جهت اصلاح یا تجدیدنظر در روشها، نیاز به بررسی و شناخت عوامل موثر می باشد.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر برروی برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری کرج انجام شده تا نقش برون سپاری در ارتقاء بخش ها و خدمات این حوزه بیشتر نمایان گردد.روش ها: شاخص ها بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان این حوزه شناسایی شد. داده ها با ابزار پرسشنامه توزیع شده بین 150 نفر از کارشناسان فاوا جمع آوری؛ و به وسیله مدل یابی معادلات ساختاری روایی سازه پرسشنامه آزمون شد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و نرم افزارهای Spss و Lisrel تحلیل گردید.یافته ها: بر حسب شاخص های احصاء شده، عوامل در دو بخش اصلی عملکرد سیستم IT و ارائه خدمات پشتیبانی دسته بندی شد. تمامی شاخص های این دو بخش تاثیری مثبت و معنادار داشته اند. در بخش عملکرد سیستم IT، کیفیت اطلاعات و فناوری اطلاعات سبز و در بخش ارائه خدمات پشتیبانی، کیفیت سطح خدمات بیشترین تاثیر را بر برون سپاری خدمات ICT داشته اند.نتیجه گیری: برون سپاری در حوزه خدمات IT با معضلاتی روبه روست که توجه به عوامل یافت شده و همچنین اولویت تاثیر آنها در بهبود این شیوه تاثیر فراوانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1916

دانلود 651 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1745
 • دانلود: 

  737
چکیده: 

امروزه برون سپاری در حوزه خدمات فناوری اطلاعات در سازمان ها نه یک گزینه بلکه یک ضروت استراتژیک محسوب می شود تا سازمان ها بتوانند بر وظایف اصلی خود تمرکز نمایند و با کاهش هزینه های عملیاتی و ریسک فناوری، منابع برون سازمانی را در خدمت اهداف سازمانی خود قرار دهند. تامین خدمات فناوری اطلاعات یکی از تصمیمات تاثیرگذار مدیران سازمان ها است. همراه با تغییرات سریع فناوری اطلاعات و به خصوص رشد اینترنت و تجارت الکترونیکی نیاز بانک ها به استفاده از دانش، تسهیلات و منابع خارج از بانک بیشتر شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری را کارمندان بانک تجارت تشکیل می دهند و نمونه 169 تایی به صورت در دسترس انتخاب شدندو داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد برون سپاری از گراور و همکاران (1996)، پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال پاراسرامون و همکاران (1985) و پرسشنامه رضایت کاربر از ایوس و همکاران (1983) جمع آوری شدند و در نهایت با از نرم افزارSPSS 24 ، فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل حاکی از این است که برونسپاری خدمات فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات و رضایت کاربر تاثیر مثبت و معنادار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1745

دانلود 737
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1152
 • دانلود: 

  529
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1152

دانلود 529 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1748
 • دانلود: 

  638
چکیده: 

در سالهای اخیر گسترش استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل مهم رقابتی برای سازمانها مورد توجه قرار گرفته است. سازمانها در راستای انجام پروژه های فناوری اطلاعات خود به دنبال بهره گیری از بهترین منابع داخلی و خارجی هستند تا بیشترین سود را از طریق بهره گیری از فناوری اطلاعات بدست آورند. (الوانی؛ اشرف زاده 1386) به همین دلیل موضوع استفاده از منابع برون سازمانی جهت بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان از موضوعات کلیدی و مباحث مهم بشمار می رود. بر این اساس مسائل مهمی پیش روی مدیران قرار می گیرد. به عنوان مثال اینکه کدامیک از فعالیتهای فناوری اطلاعات را باید به منابع بیرون از سازمان سپرد، برای مدیران اهمیت بسیاری پیدا خواهد کرد. (رفیعی؛ 83) در این مقاله سعی شده است با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و تعیین ضرایب اهمیت آنها با استفاده از متد فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی امتیاز برون سپاری هر یک از پروژه های تعریف شده، در مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش محاسبه شود و سپس با استفاده از متد برنامه ریزی صفر و یک (مدل کوله پشتی) و لحاظ کردن محدودیت بودجه، پروژه های مناسب جهت برون سپاری الویت بندی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1748

دانلود 638 استناد 0 مرجع 6
litScript