video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

243

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر روش پرداخت بر عملکرد پزشکان جراحی عمومی در بیمارستان های دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی در تهران

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 88

چکیده

 زمینه و هدف: در نظام ارائه خدمات درمانی عوامل زیادی وجود دارد که دخالت دولت یا سازمان های ارائه دهنده خدمت در آن ها می تواند منجر به بروز تغییراتی در سطح کمی و کیفی خدمات شود. نظام پرداخت از جمله مهم ترین این عوامل است. شواهد تجربی نشان می دهد که انگیزه های مالی از مهم ترین عوامل موثر بر رفتار سازمانی و فردی در بخش سلامت است. هدف از این طرح بررسی تأثیر روش پرداخت بر عملکرد پزشکان جراحی عمومی در بیمارستان های منتخب دولتی, خصوصی و تأمین اجتماعی در تهران بود. روش کار: جامعه مورد مطالعه ی این پژوهش پزشکان جراحی عمومی بیمارستان های دولتی, خصوصی و تأمین اجتماعی تهران بود. جمع آوری داده ها با استفاده از فرم خود ساخته انجام گرفت که برای هر پزشک توسط محقق جمع آوری گردید. جهت مقایسه ی میانگین نمره ی عملکرد پزشکان به تفکیک روش پرداخت (تعیین ارتباط بین نمره ی عملکرد با روش پرداخت) از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. یافته ها: میزان جراحی در بیمارستان های دولتی, خصوصی و تأمین اجتماعی به ازای هر پزشک در روز به ترتیب 61/2, 43/0 و 74/6 بود که بیشترین جراحی در بیمارستان تأمین اجتماعی و کمترین مورد در بیمارستان خصوصی انجام شده است. با انجام آزمون آنالیز واریانس بین عملکرد و روش پرداخت رابطه آماری معنی دار مشاهده نشد (128/0p =). نتیجه گیری: با توجه به دریافت کارانه بعد از طرح تحول انگیزه ارجاع عمل ها به بخش دولتی برای پزشکانی که در هر دو بخش کار می کنند بیشتر بوده و این نشان دهنده اینست که کارانه ای که دریافت می کنند تفاوتی با بخش خصوصی نداشته و از یک طرف نشانه پرداخت مناسب است و از طرف دیگر هزینه های بخش دولتی را بالا می برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی