مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

200

دانلود:

98

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی هیدروژئولوژیکی و زمین ساختاری چشمه دره اناری در منطقه کارستی شیرین بهار استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 42

چکیده

 در منطقه شیرین بهار تاقدیس های شلار و چاله منار با پوشش آهک آسماری (160 km2) به شدت تحت تاثیر فرآیندهای تکتونیکی قرار گرفته و منجر به توسعه قابل توجه اشکال ساختمانی همچون گسل, درزه و شکستگی شده است. رخنمون وسیع سنگ های کربناته, گسترش این ساختارها و ویژگی های آب و هوایی مناسب (بارندگی سالانه 815 mm), شرایط خوبی را جهت ایجاد پدیده های کارستی در منطقه شیرین بهار فراهم کرده است. بررسی های ساختاری این منطقه نشان می دهد که علاوه بر گسل های بزرگ مقیاس, گسل های محلی نیز وجود دارد و تراکم درزه های طولی بیش از عرضی می باشد. در این تحقیق ویژگیهای ساختاری و خصوصیات هیدروژئولوژیکی چشمه دره اناری با آبدهی حدود 2.8 m3/sec در منطقه شیرین بهار مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی ویژگیهای هیدروژئولوژیکی چشمه دره اناری در دوره مطالعاتی از آنالیز هیدروگراف چشمه استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رژیم جریان غالب آبخوان کارستی چشمه دره اناری, کانالی- انتشاری است و مساحت حوضه آبگیر این چشمه حدود 154 کیلومتر مربع برآورد می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی