مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات منابع آب ایران | سال:1391 | دوره:8 | شماره:1 (مسلسل 23) | صفحه شروع:64 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

129

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی عددی جریان ناماندگار ناشی از شکست سد به کمک الگوی شار متوسط وزن دار

صفحات

 صفحه شروع 64 | صفحه پایان 80

چکیده

 موج ناشی از شکست سد پدیده ای است که در اثر رها شدن ناگهانی آب در یک آبراهه بوجود می آید. با هدف بررسی این موضوع از دیدگاهی عددی, در نوشتار پیش روی یک مدل حجم محدود مبتنی بر معادلات آب کم عمق ارائه می گردد که در آن از الگوی عددی شار متوسط وزن دار برای تخمین شار بین سلولی استفاده شده است. این الگوی عددی دارای خاصیت تسخیر شوک بوده و برای شبیه سازی انتشار امواج بر روی بستر خشک به تمهید خاصی نیاز ندارد. با ارائه نیمرخ سطح آزاد جریان برای حالات مورد مطالعه, مراحل مختلف انتشار امواج مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. همچنین با طرح چندین آزمون محاسباتی و مقایسه نتایج عددی با حل تحلیلی و یا داده های موجود آزمایشگاهی, کارآیی مدل ارائه شده در شبیه سازی جریان ناماندگار ناشی از شکست سد به اثبات رسید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID