video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

57

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت موشاگن، هیلبیگ و زتلر، 2018

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 158

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت (موشاگن, هیلبیگ و زتلر, 2018) در جمعیت ایرانی بود. بدین منظور از جامعه آماری کلیه افراد بزرگسال (بالاتر از 18 سال) ساکن شهر تهران, نمونه ای به حجم 540 نفر به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب شد. افراد حاضر در پژوهش به پرسشنامه ویژگی های 9 گانه تاریک (موشاگن, هیلبیگ و زتلر, 2018) شخصیت پاسخ گفتند. داده های حاصل با نرم افزار آماری 23-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 83 سوال روی 9 عامل بارگذاری شدند که این 9 عامل روی هم 46 درصد از واریانس پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت را تبیین می کردند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 82 سوالی 93/0 محاسبه گردید که نشان از هماهنگی درونی مناسب سوال ها داشت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار AMOS و روش مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد, الگوی نه عاملی پرسشنامه با داده ها برازش دارد. بطور کلی یافته ها حاکی از مناسب بودن ویژگی های روان سنجی پرسشنامه در جمعیت ایرانی بود و می توان از این ابزار در پژوهش ها استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمی قوام، صغری. (1399). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت موشاگن, هیلبیگ و زتلر, 2018. روشها و مدلهای روان شناختی، 11(41 )، 141-158. SID. https://sid.ir/paper/999070/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمی قوام صغری. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت موشاگن, هیلبیگ و زتلر, 2018. روشها و مدلهای روان شناختی[Internet]. 1399؛11(41 ):141-158. Available from: https://sid.ir/paper/999070/fa

  IEEE: کپی

  صغری ابراهیمی قوام، “ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت موشاگن, هیلبیگ و زتلر, 2018،” روشها و مدلهای روان شناختی، vol. 11، no. 41 ، pp. 141–158، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/999070/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی