video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

22

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان های آموزش محور

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 94

چکیده

 هدف این تحقیق بررسی طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان های آموزش محور بود. در این تحقیق جامعه آماری در دو قالب تعریف شد. در بخش اول به منظور شناسایی شاخص های مورد بررسی و همچنین در بخش دوم رتبه بندی این مولفه ها از نظرات خبرگان سازمان های آموزش محور استفاده شد. روش تحقیق از نوع از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر آماری از نوع توسعه ای می باشد. در این پژوهش برای افزایش روایی پرسش نامه با مطالعه پرسش نامه های مشابه, مقاله ها, کتاب ها و مجلات پرسش نامه های اولیه طراحی و سپس با تعدادی از استادان, مشورت گردید و سؤال ها با نظر آنان بررسی شد. سپس تعدادی پرسش نامه بین هر بخش از جامعه آماری توزیع گردید و همه ابهام ها مشخص شده و رفع و پرسش نامه نهایی توزیع گردید. چون پرسشنامه ها از یک سری شاخص یا معیار تشکیل شده اند بنابراین پایایی آن ها نیازی به بررسی ندارد. از روش تحلیل دلفی و روش تحلیل سلسله مراتبی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. در بررسی تحلیل دلفی23 عامل در قالب 3 بعد منابع مالی, فیزیکی و تکنولوژی و انسانی شناسایی شد. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد هزینه های مالی بیشترین اولویت را در بین ابعاد به خود اختصاص داده است. بعد از آن منابع فیزیکی و فناوری دارای اولویت بوده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فلاحی، نازنین، و ابطحی، سیدمهدی. (1399). طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان های آموزش محور. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 11(1 (پیاپی 41) )، 69-94. SID. https://sid.ir/paper/998582/fa

  Vancouver: کپی

  فلاحی نازنین، ابطحی سیدمهدی. طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان های آموزش محور. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی[Internet]. 1399؛11(1 (پیاپی 41) ):69-94. Available from: https://sid.ir/paper/998582/fa

  IEEE: کپی

  نازنین فلاحی، و سیدمهدی ابطحی، “طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان های آموزش محور،” رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، vol. 11، no. 1 (پیاپی 41) ، pp. 69–94، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/998582/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی