Start: 2/7/2023 10:06:32 PMEnd: 2/7/2023 10:06:38 PM >> 339

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

176

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پلی مورفیسم های rs7041 و rs4588 ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D (VDBP) در خانم های یائسه مبتلا به پوکی استخوان

صفحات

 صفحه شروع 10 | صفحه پایان 19

چکیده

 زمینه و هدف: پوکی استخوان, بیماری چند عاملی است که با کاهش تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) بخصوص کلسیم و افزایش احتمال شکستگی استخوان همراه است. پروتئین ناقل ویتامین D (Gc=VDBP) مولکولی کلیدی در ایفا نقش بیولوژیک ویتامین D می باشد. جهش در برخی مناطق حیاتی این پروتئین می تواند متابولیسم مواد معدنی بخصوص کلسیم را که در تراکم استخوان نقش دارد تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs7041 (HaeIII) و rs4588 (StyI) ژن پروتئین ناقل ویتامین D با پوکی استخوان در خانم های یائسه نژاد آذری استان زنجان انجام پذیرفته است. روش کار: این مطالعه مورد شاهدی, خون محیطی از 50 زن آذری مونوپوز مبتلا به پوکی استخوان و 50 زن آذری مونوپوز سالم به جهت استخراج DNA جمع آوری شد. پلی مورفیسم های rs7041 و rs4588 پروتتین VDBP به روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل آماری بر مبنای نرم افزار SPSS نسخه 14 و به وسیله آزمون های آماری t-indipendent, کای دو انجام پذیرفت. یافته ها: تفاوت معناداری بین پلی مورفیسم های rs7041 و rs4588 و سه هاپلوتایپ (Gc1s, Gc2, Gc1f) با پوکی استخوان مشاهده نشد (05/0p>). نتیجه گیری: با اینکه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ژنوتایپ های مختلف ژن VDBP در افزایش شانس رخداد پوکی استخوان در زنان مبتلا به استئوپروز نقش ندارد, لیکن با توجه به نتایج بعضاً مشابه و یا متناقض با دیگر مطالعات در برخی نژادهای دیگر کشورها, به نظر می رسد انجام مطالعه با تعداد نمونه بیشتر و یا در نژادهای دیگر ایرانی ممکن است نتایج معناداری را در پی داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی