مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) | سال:1389 | دوره:17 | شماره:72 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:41

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

371

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه وزن با عوامل خطرساز قلبی عروقی در یک جامعه نمونه از مرکز ایران (برنامه قلب سالم اصفهان)

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 41

چکیده

 زمینه و هدف: آترواسکلروز یکی از مهمترین عوامل منجر به مرگ و میر در سراسر جهان است. چاقی و اضافه وزن فاکتورهای خطر مستقل برای آترواسکلروز بیماری های قلبی عروقی هستند. بنابراین در این مطالعه, قصد آن داریم تا اثر گروههای مختلف وزنی را بر روی عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی بررسی نماییم.روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 2006 با استفاده از داده  های برنامه قلب سالم اصفهان IHHP و بر اساس تقسیم بندی های چاقی که توسط سازمان جهانی بهداشت انجام شده و بر اساس نمره بندی فرامینگهام و روش شمارش انواع عوامل خطر بر اساس تعاریف سندرم متابولیک و چاقی سازمان بهداشت جهانی و توسط نرم افزارSPSS  ورژن 15 صورت گرفت. تستهای آماری c2 و Anova مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: 12514 نفر دارای سنین حدود 38 سال در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. در نمونه مورد مطالعه 518 از زنان و %14 مردان دارای تحصیلات عالیه بالاتر از دیپلم بودند. در زنان چاقی و اضافه وزن بیش از مردان بود (%4.56 از زنان و %40 از مردان Kg/m2 25£BMI). در %13 از نمونه ها FBS بالاتر از 110 داشته و %13.9 از نمونه ها داروی فشارخون مصرف می کردند.بر اساس یافته های به دست آمده در این مطالعه تمامی فاکتورهای خطرساز بیماری های قلبی عروقی با افزایش وزن افزایش می یابند. بجز HDL کلسترول در مردان, که این یافته ها با فلوچارت های مطالعه فرامینگهام برای مردان و زنان مطابقت دارد.نتیجه گیری: بر اساس مطالعه انجام شده مشخص گردید که شاخص های وزنی در هر دو جنس زن و مرد با افزایش سن افزایش یافته و همچنین افزایش فشارخون سیستولی و دیاستولی داشتند البته در مطالعه ما افزایش عوامل خطر در زنان بیش از مردان می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID