مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,019

دانلود:

241

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و تولید صنعتی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 46

چکیده

 در این مطالعه, رابطه هم انباشتگی و علیت بین مصرف هریک از حامل ها و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت با تولید صنعتی در ایران, در یک چارچوب چند متغیره, با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده (ARDL) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره 1386-1346 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تولید صنعتی, اشتغال و موجودی سرمایه در صنعت, متغیر های موثر در بلندمدت برای کل مصرف نهایی در بخش صنعت و مصرف همه حامل های انرژی به غیر از زغال سنگ می باشند. نتایج VEC, نشان دهنده رابطه علیت ک طرفه قوی از تولید صنعتی به طرف مصرف فرآورده های نفتی, برق و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت است, در حالی که در رابطه با گاز طبیعی رابطه علیت قوی دو طرفه بین مصرف گاز طبیعی در صنعت و تولید صنعتی به دست می آید. بنابراین, برای مصرف فرآورده های نفتی, مصرف برق و مصرف نهایی انرژی در صنعت, شواهدی در حمایت از فرضیه حفاظت از انرژی وجود دارد. از سوی دیگر فرضیه اثر برگشتی در ارتباط با مصرف گاز طبیعی برقرار می باشد. راهکار سیاست گذاری این افته ها برای تصمیم گیران در حوزه برنامه ریزی های کلان این است که می توان سیاست های مربوط به حفاظت از انرژی را بدون نگرانی از آثار زیان بار روی رشد اقتصادی (صنعتی), به کار گرفت.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

آرمن، سیدعزیز، کمالی دهکردی، پروانه، و هیبتی، رضا. (1389). بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و تولید صنعتی در ایران. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، 7(27)، 19-46. SID. https://sid.ir/paper/99527/fa

Vancouver: کپی

آرمن سیدعزیز، کمالی دهکردی پروانه، هیبتی رضا. بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و تولید صنعتی در ایران. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌[Internet]. 1389؛7(27):19-46. Available from: https://sid.ir/paper/99527/fa

IEEE: کپی

سیدعزیز آرمن، پروانه کمالی دهکردی، و رضا هیبتی، “بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و تولید صنعتی در ایران،” مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌، vol. 7، no. 27، pp. 19–46، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/99527/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی