Start: 2/6/2023 12:42:30 PMEnd: 2/6/2023 12:42:31 PM >> 50

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,279

دانلود:

247

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی مصرف حامل های انرژی در بخش کشاورزی ایران با الگوهای ARCH و ARIMA

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 195

چکیده

 انرژی به عنوان یک نهاده مهم و کلیدی در تولید بخش های مختلف اقتصاد و از جمله بخش کشاورزی به شمار می رود. در سال های اخیر به دنبال بالا رفتن بار مالی ارایه های حامل های انرژی, هدفمندی این ارایه ها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اثرگذاری سیاست هدفمندی بر روی مصرف انرژی, مطالعه حاضر به پیش بینی مصرف حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و برق) در بخش کشاورزی, با استفاده از الگوهای ARIMA و ARCH پرداخته است. دوره مورد مطالعه شامل سال های 1384-1347 می باشد که داده های 3 سال آخر برای سنجش توان پیش بینی الگوها استفاده شد. نتایج نشان دهنده حاکی از افزایش اندک مصرف حامل های انرژی در بخش کشاورزی بود. خطای پیش بینی حاصل از فرایند ARIMA, به جزء مصرف فرآورده های نفتی در سایر سری ها کم تر از الگوی  ARCHبه دست آمد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی