مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تربیتی و روان شناسی
سال:1389 | دوره:11 | شماره:2
صفحه شروع:103 | صفحه پایان:120

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

390

دانلود:

166

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 120

چکیده

 این پژوهش بررسی چگونگی روند تحول تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را کانون توجه خویش قرار داده است. بدین منظور, پژوهشی پیمایشی در مقطع زمانی معینی؛ برای تعیین میزان تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال چهارم انجام شده است. افراد نمونه در این پژوهش 144 نفر دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این پژوهش, آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیرز بعنوان ابزار اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفته است. در این پرسشنامه مولفه های اصلی تفکر انتقادی عبارتنداز: استنباط, شناسایی مفروضات, استنتاج, تعبیر و تفسیر و ارزشیابی. برای مقایسه نمره تفکر انتقادی بین دو جنس و دانشجویان علوم انسانی و سایر رشته ها, و دانشجویان سال اول و سال آخر از آزمون تی مستقل استفاده شد و مقدار (p<0.05) معنادار تلقی گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال چهارم تفاوت معنی داری وجود دارد. البته باید متذکر شد, که میانگین کلی نمرات تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و چهارم با توجه به استانداردهای گزارش شده, در حد ضعیف ارزیابی می شود. همچنین یافته های این پژوهش نشان داده است دانشجویان دختر در مهارت استنتاح و دانشجویان پسر در مهارت تفسیر نمرات بیشتری را کسب کرده اند. با وجود این بین میزان تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. بعلاوه, بر اساس یافته های بدست آمده, تفاوت معناداری بین میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان رشته های علوم انسانی و سایر رشته ها در کلیه حیطه ها به جز حیطه تفسیر مشاهده نشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.