video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

33

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی کارکنان خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی شاغل در پایگاه های اورژانس شهر رشت در زمینه تجهیزات آمبولانس

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 49

چکیده

 زمینه: کارکنان خدمات فوریت های پزشکی اغلب خط اول مراقبت های بهداشتی هستند که در موقعیت های مختلف در خارج از بیمارستان از بیمار مراقبت می کنند. با توجه به حساسیت کار کارکنان اورژانس, آگاهی آنان درباره تجهیزات آمبولانس, تاثیر زیادی بر عملکرد دارد. هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی دانش پرسنل خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی شهر رشت در مورد تجهیزات آمبولانس انجام شد. . روش ها: این مطالعه مقطعی تحلیلی, روی 84 نفر از کارکنان عملیاتی هفده پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی رشت انجام شد. نمونه گیری به روش دردسترس انجام شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه دوبخشی جمع آوری شد. بخش اول درباره مشخصات جمعیت شناختی (سن, جنس, سابقه, نوع استخدام, رشته و میزان تحصیلات, دوره بازآموزی) و بخش دوم, درباره سطح آگاهی از تجهیزات پزشکی آمبولانس بر اساس دستورالعمل دارو/تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی وزارت بهداشت بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها: اکثر افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی, استخدام رسمی و دانش آموخته رشته پرستاری و فوریت پزشکی بودند. میانگین سابقه کاری6/41 ±, 9/84سال و اکثر نمونه ها, سابقه شرکت در دوره بازآموزی را داشتند. یافته ها نشان داد سطح آگاهی کارکنان اورژانس از تجهیزات آمبولانس خوب بود. آزمون کروسکال والیس نشان داد که سطح آگاهی آنان, با وضعیت استخدام رابطه معنی داری داشت (0/001>P) نتیجه گیری: به نظر می رسد لازم است با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و استفاده از روش های شبیه سازی, سطح آگاهی کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی از تجهیزات پزشکی آمبولانس افزایش داده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسدی، پیمان، نوری رودسری، نازنین، اسلامی کنارسری، حبیب، دارابی نیا، محمدرضا، و پورشیخیان، مجید. (1401). بررسی میزان آگاهی کارکنان خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی شاغل در پایگاه های اورژانس شهر رشت در زمینه تجهیزات آمبولانس. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 31(121 )، 40-49. SID. https://sid.ir/paper/992709/fa

  Vancouver: کپی

  اسدی پیمان، نوری رودسری نازنین، اسلامی کنارسری حبیب، دارابی نیا محمدرضا، پورشیخیان مجید. بررسی میزان آگاهی کارکنان خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی شاغل در پایگاه های اورژانس شهر رشت در زمینه تجهیزات آمبولانس. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان[Internet]. 1401؛31(121 ):40-49. Available from: https://sid.ir/paper/992709/fa

  IEEE: کپی

  پیمان اسدی، نازنین نوری رودسری، حبیب اسلامی کنارسری، محمدرضا دارابی نیا، و مجید پورشیخیان، “بررسی میزان آگاهی کارکنان خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی شاغل در پایگاه های اورژانس شهر رشت در زمینه تجهیزات آمبولانس،” مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، vol. 31، no. 121 ، pp. 40–49، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/992709/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی