مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

15

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L. )

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 86

چکیده

 به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان انجام شد. کرت های اصلی, شامل پنج سطح مختلف آبیاری (FI, آبیاری به میزان نیاز آبی گیاه, FI 75%, FI 50% و FI 25% به ترتیب آبیاری به میزان 75, 50 و 25 درصد نیاز آبی گیاه در تیمار FI و NI تیمار بدون آبیاری), و ﻛ, ﺮ, تﻫ, ﺎ, ی ﻓ, ﺮ, ﻋ, ﻲ, , ﺷ, ﺎ, ﻣ, ﻞ,ارﻗ, ﺎ, م حساس (گاسکوژن و سایونز) و رقم ﻣ, ﺘ, ﺤ, ﻤ, ﻞ,(آذر 2) به خشکی گندم بودند. نتایج نشان داد که میزان اسید آسکوربیک فقط تحت شرایط تنش شدید افزایش یافت و سایر سطوح تنش تأثیری بر میزان این متابولیت نداشتند. افزایش شدت تنش خشکی منجر به افزایش میزان گلیسین بتائین و افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز شد. همچنین میزان زیر واحد بزرگ روبیسکو با افزایش سن گیاه و در اثر تنش خشکی در ارقام حساس و مقاوم کاهش یافت. در مراحل خمیری و گل دهی انجام آبیاری سبب کاهش میزان غلظت مالون دی آلدئید شد. به طور کلی, تحت شرایط تنش, فعالیت آنزیم پراکسیداز و غلظت مالون دی آلدئید در رقم مقاوم به خشکی (آذر2) نسبت به ارقام حساس افزایش بیشتری نشان داد. نتایج کلی این مطالعه نشان داد که ارقام متحمل و حساس به تنش خشکی پاسخ های فیزیولوژیک متفاوتی نسبت به تنش خشکی از خود نشان می دهند. نتایج این تحقیق می تواند اصلاحگران را در انتخاب رقم مناسب نسبت به تنش خشکی کمک نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحیمی، زینب، حسین پناهی، فرزاد، و سی و سه مرده، عادل. (1398). بررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L. ). تولید و ژنتیک گیاهی، 2(1 )، 69-86. SID. https://sid.ir/paper/985906/fa

  Vancouver: کپی

  رحیمی زینب، حسین پناهی فرزاد، سی و سه مرده عادل. بررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L. ). تولید و ژنتیک گیاهی[Internet]. 1398؛2(1 ):69-86. Available from: https://sid.ir/paper/985906/fa

  IEEE: کپی

  زینب رحیمی، فرزاد حسین پناهی، و عادل سی و سه مرده، “بررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L. )،” تولید و ژنتیک گیاهی، vol. 2، no. 1 ، pp. 69–86، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/985906/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی