مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

178

دانلود:

89

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای تخمین وزن جنین با 2 روش بالینی و اولتراسونوگرافی

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 53

چکیده

 هدف: این بررسی  به منظور تعیین درستی تخمین وزن جنین با 2 روش بالینی وسونوگرافیک در مقایسه با وزن هنگام تولد در درجامعه ایرانی انجام شده است . روش بررسی: این بررسی به روش کارآزمایی بالینی  روی 200 مادر باردار که به درمانگاه مامایی از ابتدای سال 1378تا1379 مراجعه کرده بودند, انجام شد. نتایج : نتایج  نشان دادکه  اختلاف آماری معنی داری بین تخمین بالینی و وزن واقعی هنگام تولد و نیز بین تخمین سونوگرافیک و وزن واقعی وجود دارد. خطای میانگین تخمین بالینی 101 گرم یا 32 گرم به ازای کیلوگرم برای  خطای 2/3% بود. خطای میانگین تخمین سونوگرافیک در همین نمونه ها 141 گرم یا 45گرم به ازای کیلوگرم برای  خطای 5/4%بود. تجزیه وتحلیل این یافته ها اختلاف آماری  معنی داری را بین خطای میانگین تخمین بالینی وسونوگرافیک وزن جنین با وزن حقیقی هنگام تولد نشان داد. نتیجه گیری: بررسی حاضر نشان دهنده این نکته بود که میانگین تخمین بالینی وزن جنین درمادران باردار مراجعه کننده به مراکز محل تحقیق مشابه تخمین سونوگرافیک آن می باشد .این مسئله کاربرد مهمی درکشورهای در حال توسعه که دستگاه های سونوگرافی پیش رفته با توان  اندازه گیری های ظریف مانند اندازه گیری وزن جنین در تمام نقاط وجود ندارد , خواهد داشت.  

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.