video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

29

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 17

چکیده

 مقدمه لیشمانیازیس جلدی یک بیماری عفونی آندمیک در ایران می باشد. عدم موفقیت در درمان کامل بیماری با استفاده از درمان های رایج, استفاده از گیاهان دارویی موثر را ضروری می سازد. گونه های مختلف گیاه آرتمیزیا فعالیت ضدلیشمانیایی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کشندگی عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی می باشد. مواد و روش ها در این مطالعه از بذر گیاه آرتمیزیا اوچری عصاره آبی تهیه گردید. عصاره آبی آرتمیزیا اوچری در غلظت های 25, 200, 50, 100 و 400 میکروگرم در میلی لیتر (µ, g/ml) تهیه گردید. اثر غلظت های مختلف عصاره بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور, ماکروفاژهای غیرآلوده و ماکروفاژهای آلوده به آماستیگوت لیشمانیا ماژور با آزمون های MTT و فلوسایتومتری بررسی شدند. تاثیر عصاره بر ایجاد آپوپتوز در پروماستیگوت ها با روش فلوسایتومتری بررسی شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) صورت گرفت و مشخص گردید که افزایش زمان و غلظت عصاره آبی آرتمیزیا اوچری باعث کاهش معنادار (05/0P≤, ) تعداد پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور شد به طوری که در غلظت 400 و 200 میکروگرم در میلی لیتر از عصاره رشد انگل به طور کامل متوقف شد. درصد ماکروفاژهای آلوده به آماستیگوت برای گروه درمان شده با غلظت 100 میکروگرم در میلی لیتر 84/11 درصد و برای گروه کنترل 28 درصد بود. IC50 عصاره برای پروماستیگوت ها 5/37 میکروگرم در میلی لیتر به دست آمد به طوری که در این غلظت 50 درصد ممانعت از رشد وجود داشت. نتیجه گیری عصاره آبی بذر آرتمیزیا اوچری در از بین بردن پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در محیط کشت و آماستیگوت های لیشمانیا ماژور در ماکروفاژها اثر مطلوب داشت و عصاره توانست در 28/9 درصد پروماستیگوت ها ایجاد آپوپتوز کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پازکی، رامین، نبویان، شیدا، غفاری فر، فاطمه، و بینشیان، فرحناز. (1401). بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی، 17(1 )، 9-17. SID. https://sid.ir/paper/985351/fa

  Vancouver: کپی

  پازکی رامین، نبویان شیدا، غفاری فر فاطمه، بینشیان فرحناز. بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی[Internet]. 1401؛17(1 ):9-17. Available from: https://sid.ir/paper/985351/fa

  IEEE: کپی

  رامین پازکی، شیدا نبویان، فاطمه غفاری فر، و فرحناز بینشیان، “بررسی اثر عصاره آبی بذر درمنه کوهی بر پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی،” (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی، vol. 17، no. 1 ، pp. 9–17، 1401، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/985351/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی