Start: 2/7/2023 2:57:59 PMEnd: 2/7/2023 2:58:00 PM >> 702

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

144

دانلود:

60

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظام بخشی به کاربردهای گوناگون عقل در نظر غزالی

نویسندگان

 پورسینا زهرا (سینا)

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 43

چکیده

 یکی از دشواری هایی که در کار پژوهش در آثار غزالی وجود دارد برخی ناسازگاریها است که میان سخنان او به چشم می خورند. بیانات غزالی در باب عقل و چگونگی به کارگیری این مفهوم از سوی او نیز از جمله همین موارد است. نوشتار حاضر با قراردادن کاربردهایی که غزالی برای «عقل» بدانها تصریح کرده, در قالب طرح کلی کاربردهای وجودشناختی, روانشناختی, و معرفت شناختی آن, آنها را چارچوبی منطقی می بخشد. اما فهم مراد اصلی غزالی هنگام استفاده از این مفهوم, با تتبع در آثار وی و یافتن روح کلی حاکم بر آنها میسر می شود. اینجاست که می توان به کارگیری دو معنای عقل را از سوی غزالی که یکی معنای اخص آن, یعنی عقل استدلالی است و دیگری کل مرتبه انسانی در معرفت, مورد توجه قرار داد. عقل در این معنای دوم ظهورات مختلفی را, از مرتبه استدلالی تا مرتبه نبوی معرفت در بر می گیرد. توجه به این معنا به منزله یافتن یکی از اصول بنیادین نظام معرفتی غزالی است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی