video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,023

دانلود:

501

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دستکاری ژنتیکی سویه آکرومونیومی تولید کننده سفالوسپورین C به منظور افزایش تولید این آنتی بیوتیک

صفحات

 صفحه شروع 229 | صفحه پایان 234

چکیده

 میزان تولید سفالوسپورین (C (CPCدر سویه های تولید کننده این ماده در ارتباط با میزان ابزار یا مهار ژنهای تولید کننده آن است. هدف از این مطالعه تغییر ژنتیکی سویه تولید کننده سفالوسپورین C به منظور افزایش تولید این ماده بودهاست. در این بررسی از سویه استاندارد تولید کننده آکورمونیوم کرایزوژنوم 2399 DSM به عنوان سویه والد استفاده شد. عملیات موتاژنز روی محیطهای تولدی بهینه سازی شده با بستر جامد صورت گرفت و مورتاژنهای مورد استفاده, اشعه UV و NTG بودند که میزان بهینه آنها جهت موتاژنز به دست آمد. انتخاب موتانت ها به صورت اتفاقی و نیز به صورت جهت دار (در حضور ++ Hg و نیستامین) صورت گرفت. میزان تولیدموتانتها در محیطهای تولید با روشهای سنجش بیولوژیکی و HPLC برسی شد و تولید نهای CPC در موتانت نهایی برنامه و تاژنز با روش طیف سنجی جرمی تایید گردید. براساس نتایج حاصل از این مطالعه میزان بهینه دوزموتاژن UV برابر 200 ثانیه و دوز تیمار NTG برابر با 7-5 دقیقه به دست آمد و میزان دوزمهاری ++ Hg و نیستامین روی سویه به ترتیب 006.0 و 3.0 گرم در دسی لیتر بود. با هر دو موتاژن و در هر دو روش انتخاب موتانتها, سویه های با تولید افزایش یافته CPC به دست آمدند اما اثرات UV و به کارگیری ++Hg در میزان موتاژنز و نیز در میزان افزایش تولید CPC بارزتر بود. در برترین سویه حاصل از این عملیات, تولد CPC به میزان 2.2 برابر افزایش یافت. حضور CPC در محیط تولید این سویه با نشان دادن یون مولکولی 415 در طیف جرمی آن تایید شد. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که تغییر ساختار ژنتیکی سویه مولد CPC مقدور بوده و می توان سویه های موتانت با تولید برتر را با عملیات موتاژنز به دست آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ساروخانی، محمد، معظمی، نسرین، و آذرنوش، مرتضی. (1382). دستکاری ژنتیکی سویه آکرومونیومی تولید کننده سفالوسپورین C به منظور افزایش تولید این آنتی بیوتیک. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)، 10(34)، 229-234. SID. https://sid.ir/paper/9827/fa

  Vancouver: کپی

  ساروخانی محمد، معظمی نسرین، آذرنوش مرتضی. دستکاری ژنتیکی سویه آکرومونیومی تولید کننده سفالوسپورین C به منظور افزایش تولید این آنتی بیوتیک. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)[Internet]. 1382؛10(34):229-234. Available from: https://sid.ir/paper/9827/fa

  IEEE: کپی

  محمد ساروخانی، نسرین معظمی، و مرتضی آذرنوش، “دستکاری ژنتیکی سویه آکرومونیومی تولید کننده سفالوسپورین C به منظور افزایش تولید این آنتی بیوتیک،” علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)، vol. 10، no. 34، pp. 229–234، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/9827/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی