Start: 2/2/2023 11:33:59 AMEnd: 2/2/2023 11:34:00 AM >> 796

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تطبیق بحث زمان درفلسفه سنت آوگوستین و صدرالمتألهین

نویسندگان

عابدی احمد | منفرد مهدی

صفحات

 صفحه شروع 241 | صفحه پایان 256

چکیده

 این مقاله به بحث تطبیقی زمان از دیدگاه سنت آوگوستین و صدرالمتألهین پرداخته است. آوگوستین زمان را یک واقعیت خارجی و عینی لحاظ نکرده, بلکه آن را یک امر ذهنی می داند که البته بی ارتباط با امور عینی نیست و در ارتباط با تغییر و حرکت, و حوادثی که در گذشته و آینده رخ می دهد, تفسیر می شود. صدرالمتألهین بر اساس مبانی حکمت متعالیه و خصوصا دیدگاه خاص خود در حرکت جوهری و اصالت وجود و تقدم وجود بر ماهیت, زمان را بعد چهارم ماده دانسته, و آن را علامت و نحوه وجود سیال و نوشونده تلقی کرده است. به عبارت دیگر, وی زمان را عرض تحلیلی لحاظ کرده که عقل می تواند آن را از نحوه وجود اجسام و موجودات مادی انتزاع کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی