Start: 2/1/2023 12:12:47 AMEnd: 2/1/2023 12:12:48 AM >> 562

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,544

دانلود:

237

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از پرتو گاما برای کنترل مرحله های مختلف زیستی حشره شپشه آرد (یادداشت علمی و فنی)

صفحات

 صفحه شروع 98 | صفحه پایان 103

چکیده

 حشره شپشه آرد یکی از آفت های بسیار مهم محصول های انباری است که موجب بروز خسارت کیفی و کمی می شود. یکی از راهکارهای مناسب برای کنترل این آفت, استفاده از پرتو گاما است. در این مقاله تاثیر دزهای مختلف پرتو گاما بر روی تخم, لارو و حشره کامل شپشه آرد تا مرگ آخرین نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در شرایط دمایی 1±27 درجه سلسیوس, رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. پرتودهی تخم, لارو و حشره کامل شپشه آرد با کمک پرتو گاما و با دزهای 100 تا 500 گری به انجام رسید. این آزمایش ها به منظور کاهش دز پرتو گاما در فاصله زمانی طولانی تر در مقایسه با مطالعه های قبلی انجام شد. میزان مرگ و میر حشره شپشه آرد در مرحله های مختلف رشد آن پس از گذشت 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت و نمونه برداری تا مرگ آخرین نمونه پرتودهی شده ادامه یافت. نتایج نشان داد که حساس ترین مرحله رشد حشره شپشه آرد در برابر پرتودهی, مرحله تخم بود که در آن دز 50 گری موجب مرگ 100 درصد تخم ها شد. مرحله لاروی, بعد از تخم, بیش ترین حساسیت را نشان داد به طوری که با دز 500 گری پس از گذشت 12 روز امکان از بین بردن کلیه لاروها فراهم شد. در مورد حشره های کامل, نتایج حاکی از مقاومت نسبی این مرحله از رشد حشره بود, به طوری که دز 100 گری پس از 16 روز تنها موجب بروز مرگ و میر 13.33 درصد حشره های کامل شد. بالاخره این که مشخص شد که استفاده از پرتو گاما می تواند به عنوان یک روش کاربردی مناسب, برای کنترل کلیه مرحله های زیستی حشره شپشه آرد در بین محصول های انباری به کار رود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی