مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز) | سال:1389 | دوره:6 | شماره:2 (مسلسل 27) | صفحه شروع:54 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین مقادیر مرجع برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بز کرکی رائینی

صفحات

 صفحه شروع 54 | صفحه پایان 60

چکیده

 بز کرکی رائینی یکی از مهمترین واریته های بز در ایران است که به واسطه تولید کرک مرغوب و کیفیت بالا از ارزش اقتصادی زیادی در بازارهای جهانی برخوردار است. هدف از این تحقیق, تعیین مقادیر طبیعی برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم از قبیل آنزیم هایALT , AST,ALP  و الکترولیت های سدیم و پتاسیم در این نژاد با توجه به گستردگی مقادیر طبیعی آنها در بز می باشد که از آنها جهت ارزیابی پاراکلینیکی به منظور تشخیص تفریقی بیماری ها می توان استفاده نمود بدین منظور نمونه های سرم خون 162 راس بز کرکی رائینی در دو جنس نر و ماده و سنین مختلف (زیر یک سال, 2-1 سال, 3-2 سال و بالاتر از سه سال) که در مرکز پرورش بز کرکی رائینی در شهرستان بافت نگهداری می شد, اخذ و مورد ارزیابی قرار گرفتند مقادیر کلی آنزیم هایALT, AST, ALP و الکترولیت های سدیم و پتاسیم به ترتیب 2.9±25.1, 3.2±92.9, 43.7± IU/L 228و 6.1±148 و 0.3±mEq/L 5 بود میانگین آنزیم های ALT و AST و مقدار سدیم در دو جنس نر و ماده فاقد تفاوت معنی دار بودند (p>0.05), اما میزان فعالیت آنزیم ALP (در گروه های سنی زیر یک سال و بالاتر از سه سال) و مقدار پتاسیم در دو جنس نر و ماده دارای تفاوت معنی دار بودند (P<0.05) همچنین در مقایسه بر اساس سن برای آنزیم های ALT و AST تفاوت معنی داری مشاهده نشد, اما میزان فعالیت آنزیم ALP با افزایش سن کاهش می یافت(p<0.05)  و مقدار بدست آمده برای سدیم در گروه سنی بالاتر از سه سال به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه های سنی بود همچنین میزان پتاسیم در گروه سنی 2-1 سال به طور معنی داری کمتر از سایر گروه های سنی بود(p<0.05) . اکثریت نتایج حاصل از این تحقیق با مقادیر ذکر شده در سایر منابع همخوانی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID