مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

333

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سرمی رینوتراکئیت بوقلمون در تعدادی از گله های بوقلمون گوشتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

بوقلمون/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank">رینوتراکئیت بوقلمون (Turkey Rhinotracheitis=TRT) یک بیماری ویروسی بسیار مسری است و عامل آن متاپنوموویروس می باشد که سبب بروز مشکلات تنفسی و کاهش عملکرد پرورشی در گله های طیور بخصوص بوقلمون و ماکیان می شود. در این مطالعه شیوع سرمی عفونت TRT در سطح وسیعی از گله های بوقلمون ایران به وسیله آزمایش الیزا بررسی شد. بدین منظور به طور تصادفی 420 نمونه خون از 21 گله بوقلمون گوشتی در محدوده سنی 12 تا 15 هفتگی از 12 استان اخذ و به روش الیزا با کیت تجاری پنوموویروس پرندگان (APV, IDEXX Co., USA) آزمایش شد. نتایج نشان داد که تمامی گله ها و سرم های مورد مطالعه (%100) از نظر آلودگی به عفونت TRT مثبت بودند. عملکرد پرورشی این گله ها کمتر از مقادیر استاندارد بود و بین عیار پادتن ضد TRT با ضریب تبدیل غذایی, درصد تلفات و سابقه بیماری تنفسی و وزن ارتباط معنی دار وجود داشت (P<0.05). این مطالعه بیانگر شیوع بالای عفونت TRT در سطح مزارع پرورش بوقلمون ایران می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  فایل موجود نیست.