Start: 2/7/2023 11:56:30 AMEnd: 2/7/2023 11:56:31 AM >> 592

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,132

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تزریق GnRH در روز شش چرخه فحلی بر الگوی ترشح هورمون های پروژسترون و استرادیول در گاوهای شیری هلشتاین

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 در این تحقیق اثر تزریق GnRH بر الگوی ترشحی پروژسترون و استرادیول در طول چرخه فحلی گاو نژاد هولشتاین مورد مطالعه قرار گرفت. 10 راس گاو شیری با استفاده از دو تزریق پروستاگلندین F2 a به فاصله 11 روز همزمان شدند. گاوها به دو گروه مساوی شاهد و تیمار تقسیم شدند. گاوهای گروه تیمار یک تزریق GnRH در روز شش چرخه فحلی دریافت کردند. در طول دوله فحلی نمونه های خون از طریق سیاهرگ دمی و بطور روزانه در لوله های هپارینه جمع آوری گردید. اندازه گیری هورمون ها در پلاسما با استفاده از تکنیک رادیوایمونواسی (کیت انسانی) انجام گرفت. میانگین ها تحت آزمون سنجه های تکراری و با استفاده از رویه MIXED در برنامه SAS آنالیز شدند. غلظت پروژسترون در هر دو گروه در طول دوره فحلی تفاوت معنی داری نداشت. غلظت پروژسترون در هر دو گروه در فاصله روزهای 1 تا 2±4 کمتر از یک نانوگرم در میلی لیتر بوده و پس از آن رو به افزایش نهاده و حداکثر مقدار پروژسترون در روز 3±12 چرخه فحلی بدست آمده است. غلظت پروژسترون در فاصله روزهای 15 تا 19 رو به کاهش نهاد ولی همچنان بالاتر از یک نانوگرم بود. از روز 19 به بعد غلظت پروژسترون به کمتر از یک نانوگرم در میلی لیتر تنزل پیدا کرد. غلظت استرادیول در بین دو گروه در طول دوره فحلی تفاوت معنی داری نداشت. در هر دو گروه مقدار استرادیول از روز 1 تا 2±15 چرخه روندی تقریبا ثابت و در محدوده 0.8±1.5 تا 2.1±6 پیکوگرم در میلی لیتر قرار داشت. در فاصله روزهای 17 تا پایان فحلی افزایش در میزان استرادیول مشاهده گردید و در هر دو گروه بیشترین میزان استرادیول در فاصله روزهای 2±22 به دست آمد. استفاده از GnRH در روز شش چرخه فحلی منجر به تفاوت معنی داری در غلظت هورمون های استرادیول و پروژسترون در دو گروه از گاوها نگردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی


  فایل موجود نیست.