مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

142

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تاثیر جنس و ناحیه بر ساختار هیستومورفومتری مری مرغان بومی

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 19

چکیده

 هدف از این مطالعه, تعیین اثر جنس و ناحیه آناتومیکی بر ویژگی های هیستومورفومتریک مری در مرغان بومی شهرکرد بود. 20 قطعه از مرغان بومی (10 نر و 10 ماده) مورد استفاده قرار گرفتند. مقاطع بافتی از چینه دان و بخش های میانی نواحی گردنی و سینه ای مری نشان داد که ضخامت طبقه ی مخاطی به طور معنی دار در بخش سینه ای مری بیشتر از بخش گردنی آن و در بخش گردنی مری بیشتر از چینه دان است(P<0.05) . ضخامت طبقه زیرمخاطی نیز در بخش سینه ای مری بیشتر از بخش گردنی آن و در بخش گردنی مری بیشتر از چینه دان بود اما این اختلافات از لحاظ آماری معنی دار نبود(P>0.05) . شمار غدد مخاطی به طور معنی دار در بخش سینه ای مری بیشتر از بخش گردنی این اندام بود(P<0.05) . ضخامت طبقه ماهیچه ای در بخش گردنی مری به طور معنی دار بیشتر از بخش سینه ای و در بخش سینه ای بیشتر از بخش چینه دان بود(P<0.05) . اختلاف آماری معنی داری بین جنس نر و ماده از نظر ضخامت طبقات بافتی مورد اشاره مشاهده نگردید(P>0.05) .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  فایل موجود نیست.