Start: 2/7/2023 12:04:43 PMEnd: 2/7/2023 12:04:44 PM >> 601

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,053

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثر داروی سولفاکینوکسالین همراه با دیاوردین بر عملکرد جوجه های گوشتی در کوکسیدیوز تجربی

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 67

چکیده

کوکسیدیوز یکی از مهم ترین بیماری های موجود در صنعت طیور است. عامل ایجاد کننده بیماری, تک یاخته ای از جنس آیمریا بوده, که سالیانه خسارات اقتصادی بسیار زیادی به صنعت طیور, وارد می کند. هدف از بررسی حاضر ارزیابی اثر داروی سولفاکینوکسالین به همراه دیاوردین بر کوکسیدیوز تجربی در جوجه های گوشتی می باشد. بدین منظور 225 قطعه جوجه گوشتی از سویه راس (Ross) به طور تصادفی به سه گروه 75 قطعه ای تقسیم شدند و تحت شرایط  یکسان بر روی بستر پرورش داده شدند. هر گروه شامل 3 تکرار 25 قطعه ای بود. جوجه های گروه 1 و 2 در سن 25 روزگی با مخلوطی از آیمریاها شامل آیمریا نکاتریکس, آیمریا آسرولینا, آیمریا ماگزیما و آیمریا میواتی از راه دهان آلوده شدند. جوجه های گروه 3 به عنوان شاهد غیرآلوده باقی ماندند. پس از مشاهده نشانه های بالینی کوکسیدیوز و افزایش تعداد اُاُسیست در مدفوع از روز پنجم بعد از آلودگی, جوجه های گروه 1 توسط سولفاکینوکسالین همراه با دیاوردین درمان شدند. نتایج بررسی حاضر نشان داد که استفاده از داروی مذکور اثر مثبتی در کاهش نشانه های بالینی و کاهش ضریب تبدیل غذایی دارد, بنابراین استفاده از این دارو اثر مثبتی بر روی جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی


  فایل موجود نیست.