مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه اورمزد
سال:1400 | دوره:- | شماره:57
صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

34

دانلود:

67

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«فدایی مازندرانی» از پیشگامان ادبیات پایداری

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 در این جُستار, با چهره ی دیگری از مَقتل سرای روزگار قاجار, میرزا محمود فدایی, آشنا می شویم. فدایی سراینده ی مقتلِ منظوم و پدید آورنده ی بلندترین ترکیب بند عاشورایی در ادب فارسی, با رویکرد رثایی, واقعه ی عظیم عاشورا را به رشته ی نظم در آورد؛ آوازه و شهرتِ این عالِمِ ادیب هم به همین سبب است. لیکن, فدایی از حوادث روزگار خود و مسائل کشورش نیز غافل نبوده است. نشانه ی این آگاهی و حسّاسیت به تحوّلات زمانه را فدایی با سرودن قصیده ی سینیه با ردیفِ اُرُس در بیانِ یورشِ سپاهِ روس به ایران و بی رسمی های آنان, آشکار کرده است. این قصیده ی تاریخی, که شصت و هفت بیت دارد؛ بیانگر تجربه ی زیسته و بی واسطه, در دلِ رخدادهای اجتماعی-سیاسی و برآمده از حال و هوای دو جنگِ دولت روس با ایران است که همزمان با زیست و بودِ فدایی, روی داد. بازخوانی و بررسی آن, از این رو که سندی دست اوّل و زاییده ی روزگار خود است؛ از دیدِ جامعه شناسی تاریخیِ متن, بسیار با ارزش است و فدایی را در ردیفِ پیشگامان ادبیات جهادی یا ادبیات پایداری, جای می دهد. فدایی در این قصیده ی سینیه, رویکردی سیاسی-انتقادی, و لحنی روایی دارد و با شمشیر زبان, بر سپاه روس می تازد و با چاشنی طنز و طعنه و آمیخته به غیرت و خشم, از خیانت و وطن فروشیِ برخی افراد نیز فریاد برمی آورد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.