مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) | سال:1388 | دوره:9 | شماره:3 (پیاپی 33) | صفحه شروع:203 | صفحه پایان:210

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

327

دانلود:

171

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر خودآموزی کلامی بر بهبود نشانه های مرضی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 210

چکیده

 هدف: در این پژوهش اثر خودآموزی کلامی بر علایم مرضی کودکان مبتلا به اختلال بی اعتنایی مقابله ای مورد بررسی قرار گرفت. روش: با بهره گیری از طرح نیمه آزمایشی, نمونه ای شامل 40 نفر از دانش آموزان پایه چهارم و پنجم مبتلا به اختلال بی اعتنایی مقابله ای از مدارس ابتدایی شهر تبریز انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات: شامل ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR و پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) (فرم معلم) بود. در فرایند اجرا, گروه آزمایش به مدت 12 جلسه یک ساعتی طی 6 هفته تحت آموزش خودآموزی کلامی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که کاربرد و آموزش خودآموزی کلامی موجب بهبود نشانه های مرضی دانش آموزان واجد اختلال بی اعتنایی مقابله ای می شود. نتیجه گیری: با استفاده از این روش آموزشی – درمانی می توان به بهبود نشانه های مرضی دانش آموزان دارای اختلال بی اعتنایی مقابله ای کمک کرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID