مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

277

دانلود:

200

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ویژگیهای حافظه شنیداری کودکان با نارسایی توجه بیش فعالی و عادی

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 172

کلیدواژه

کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHA)Q3

چکیده

 هدف: هدف کلی این پژوهش, مقایسه توالی حافظه شنوایی - بیانی, تشخیص شنوایی, درک زبانی از جملات امری همزمان و تشخیص صداها در اول, وسط و آخر کلمات کودکان ADHD و عادی است. روش: این تحقیق, از نوع کاربردی و روش انجام آن زمینه ای است. جامعه آماری این پژوهش را کودکان منطقه 2 شهر تهران تشکیل می دهند که در محدوده سنی 3 تا 8 سال قرار داشتند. تعداد کل نمونه 195 نفر بود که برای انتخاب نمونه کودکان عادی, از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای انتخاب نمونه کودکان ADHD از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از چهار چک لیست تهیه و تنظیم شده توسط سیف نراقی و نادری بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده, از آمار توصیفی (فراوانی, فراوانی تراکمی, درصد و امثال آن) استفاده شده است. از آزمون خی دو برای بررسی فرضهای تحقیق بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که در فرضیه یک و در مقاطع سنی 3 تا 4, 4 تا 5 و 6 تا 7 سال تفاوت معنی داری بین کودکان ADHD و عادی در توالی حافظه شنوایی بیانی مشاهده نشده است, اما در مقاطع سنی 5 تا 6 و 7 تا 8 سال تفاوت معنی داری بین کودکان ADHD و عادی در این زمینه, مشاهده شده است. در فرضیه دوم و در همه مقاطع سنی, تفاوت معنی داری بین کودکان ADHD و عادی در تشخیص شنوایی, مشاهده شده است. در فرضیه سوم و در همه مقاطع سنی, به غیر از 7 تا 8 سالگی تفاوت معنی داری بین کودکان ADHD و عادی در درک جملات امری همزمان مشاهده شده است. در نهایت در فرضیه چهارم در هیچ کدام از مقاطع سنی, تفاوت معنی داری بین کودکان ADHD و عادی در تشخیص صداها در اول, وسط و آخر کلمات مشاهده نشده است. نتیجه گیری: نتایج کلی این تحقیق نشان می هد که کودکان ADHD درمقایسه با کودکان عادی در زمینه های توالی حافظه شنوایی - بیانی, تشخیص شنوایی و درک جملات امری همزمان, پایین تر عمل می کنند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی