مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) | سال:1388 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 32) | صفحه شروع:91 | صفحه پایان:102

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

401

دانلود:

459

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر روشهای آموزش فرایند و آموزش تکلیف - فرایند بر عملکرد املا نویسی در دانش آموزان دبستانی

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 102

چکیده

 هدف: در این پژوهش, اثربخشی دو روش آموزش فرایند و آموزش تکلیف – فرایند به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی در املانویسی بررسی و مقایسه شده است. روش: از بین دبستانهای شهر مبارکه در سال تحصیلی 87 - 1386, 8 دبستان دخترانه و پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند. برای کلیه دانش آموزان پایه سوم و چهارم این 8 دبستان, ابتدا میانگین نمرات درس املا محاسبه شد و سپس بر اساس نمرات آزمون تشخیصی املا که دو انحراف معیار پایین تر از میانگین کلاسی بود, تعداد 30 دانش آموز که در سایر دروس در سطح دانش آموزان دیگر کلاس بودند, به طور تصادفی انتخاب و در سه گروه آموزش فرایند و آموزش تکلیف – فرایند و گواه قرار گرفتند. آزمون هوشی کتل, آزمون توالی حافظه دیداری, آزمون حافظه شنیداری, توالی شنیداری, حساسیت شنیداری و آزمون تشخیصی املا به صورت ابزار اصلی پژوهش, مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که بین میانگین های نمرات پس آزمون گروه آزمایشی اول (روش فرایند) و گروه آزمایشی دوم (روش تکلیف – فرایند) و گواه, تفاوت معنادار است (p=0.01) همچنین یافته ها نشان دادند که بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایشی اول (روش فرایند) و گروه آزمایشی دوم (روش تکلیف – فرایند) در بهبود املا تفاوت معنادار است (p<0.01). نتیجه گیری: نتیجه پژوهش نشان می دهد که روش آموزش فرایند و روش آموزش تکلیف – فرایند به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی در املانویسی و بهبود آن موثر بوده است (p=0.01) همچنین نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان می دهد که از بین دو روش آموزشی, روش آموزش تکلیف – فرایند از روش آموزش فرایند اثربخش تر است (p<0.01).

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID