مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

39

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی، مایع منی و خون مولدین ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) و بررسی اثر مایع تخمدانی بر تحرک اسپرم

صفحات

 صفحه شروع 152 | صفحه پایان 164

چکیده

 در این مطالعه, علاوه بر سنجش ترکیبات آلی (گلوکز, کلسترول, پروتئین کل و آلبومین) و یونی (کلسیم, فسفر, منیزیوم, سدیم و پتاسیم) مایع تخمدانی و سرم خون 6 قطعه مولد نر (وزن متوسط 37/84± 424/37 گرم و طول متوسط 1/32± 36/19 سانتی متر) و 9 قطعه مولد ماده (وزن متوسط 89/47± 1225/87 گرم و طول متوسط 0/6± 50/5 سانتی متر) ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi), مدت تحرک اسپرم ها در مخلوط مایع منی با نسبت های صفر, 15, 30, 45, 60, 75, 90 و 100 درصد مایع تخمدانی اندازه گیری شد. اسپرم ها در محلول خالص مایع تخمدانی فاقد تحرک بودند. کمترین مدت تحرک اسپرم (0/56± 44/67 ثانیه) با آب خالص و بیشترین مدت تحرک آن (5/37± 67 ثانیه) با ترکیب 55% آب و 45% مایع تخمدانی به دست آمد که اختلاف معنی داری با گروه های حاوی صفر, 15, 30 و 60 درصد مایع تخمدانی داشت (0/05>P). تفاوت هایی در ترکیب مایع تخمدانی, مایع منی و سرم خون مولدین وجود داشت. به جز منیزیوم, بقیه پارامترهای خون ماده و مایع تخمدانی و نیز تمامی ویژگی های خون مولدین نر و مایع منی با هم اختلاف معنی داری داشتند. همچنین, مقدار گلوکز, پروتئین کل و کلیسم سرم خون مولدین نر و ماده با هم اختلاف معنی داری داشتند. مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی, مایع منی و سرم خونی مولدین نر و ماده نشان داد بیشترین گلوکز و پروتئین کل در سرم خون نر, بیشترین کلسترول و سدیم در سرم خون ماهی های نر و ماده, بیشترین کلسیم در سرم خون ماده, کمترین مقدار منیزیوم و بیشترین پتاسیم در مایع منی بود. نتایج نشان داد که وجود 45% مایع تخمدانی در محلول فعال سازی موجب افزایش مدت تحرک اسپرم می شود. همچنین, نتایج مطالعه نشان دهنده نقش مهم جنس ماده در افزایش تحرک اسپرم در فرآیند لقاح ماهی سفیدک سیستان بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  راهداری، عبدالعلی، قرایی، احمد، فدایی، رضا، جهانتاب، مرتضی، و علی زاده، عباس. (1398). مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی, مایع منی و خون مولدین ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) و بررسی اثر مایع تخمدانی بر تحرک اسپرم. علوم آبزی پروری، 7(13 )، 152-164. SID. https://sid.ir/paper/961237/fa

  Vancouver: کپی

  راهداری عبدالعلی، قرایی احمد، فدایی رضا، جهانتاب مرتضی، علی زاده عباس. مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی, مایع منی و خون مولدین ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) و بررسی اثر مایع تخمدانی بر تحرک اسپرم. علوم آبزی پروری[Internet]. 1398؛7(13 ):152-164. Available from: https://sid.ir/paper/961237/fa

  IEEE: کپی

  عبدالعلی راهداری، احمد قرایی، رضا فدایی، مرتضی جهانتاب، و عباس علی زاده، “مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی, مایع منی و خون مولدین ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) و بررسی اثر مایع تخمدانی بر تحرک اسپرم،” علوم آبزی پروری، vol. 7، no. 13 ، pp. 152–164، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/961237/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی