مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات مدیریت آموزشی
سال:1389 | دوره:2 | شماره:2
صفحه شروع:155 | صفحه پایان:174

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

582

دانلود:

350

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سیره مدیریتی پیامبر (ص) در مواجهه با اهل کتاب

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 174

کلیدواژه

پیامبر (ص)Q3

چکیده

 مدیریت, از مهم ترین اصول در زندگی فردی و اجتماعی است؛ چرا که مدیریت صحیح و کار آمد موجبات شکوفایی استعدادها و سرمایه های مادی, معنوی و انسانی را مهیا کرده و به موازات آن رشد, تکامل و توسعه همه جانبه به جریان خواهد افتاد.در آموزه های دینی نیز به این اصل مهم توجه و تاکید شده است. چه در آیات قرآن و چه در روایات با معرفی الگوهایی به شرایط مدیریت صحیح اشاره شده است, تا کسانی که می خواهند مدیریت جامعه را بر عهده بگیرند, ضمن برخورداری از آن شرایط, از الگوهای الهی پیروی نمایند. در این پژوهش تلاش براین است تا به سیره مدیریتی پیامبر (ص) در مواجهه با اهل کتاب بپردازیم, انسانی که آخرین هدایت کننده بشر به سوی سعادت و حاصل آخرین پیام رهایی انسان از تاریکی ها به سوی روشنایی مطلق است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.