video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

99

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین

صفحات

 صفحه شروع 183 | صفحه پایان 190

چکیده

 مقدمه: جراحی دندان عقل, اغلب منجر به درد, تورم و نقص استخوانی می شود. فاکتورهای رشد موجود در پلاسمای غنی از پلاکت PRP (Platelet-rich plasma) می توانند روند بهبودی را تسریع کنند, در نتیجه, دوره ی بهبودی بعد از عمل کوتاه می شود. هدف از این مطالعه, بررسی اثر کاربرد موضعی پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم بافت نرم بعد از جراحی دندان عقل نهفته ی نسج نرم فک پایین بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی یک سوکور, تعداد 30 بیمار که نیاز به جراحی دندان عقل نهفته ی نسج نرم فک پایین داشتند, از بین مراجعه کنندگان به بخش جراحی دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1394 انتخاب شدند. بیماران به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردیدند. در گروه آزمایش, بعد از جراحی دندان عقل, در ساکت دندان PRP قرار داده شد در حالی که گروه شاهد, هیچ دریافتی نداشتند. شدت درد, مدت زمان خون ریزی, میزان باز شدن دهان, درای ساکت, بازشدگی زخم, شدت تورم و رنگ مخاط ناحیه ی تحت جراحی بررسی شدند. داده ها با آزمون های آماری t-test, Mann-Whitney و Fisher تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value). یافته ها: میانگین نمره ی شدت درد در روز سوم بعد از جراحی و فراوانی بازشدگی زخم در روز هفتم بعد از جراحی در گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (0/001 > p value). میانگین مدت زمان خون ریزی در روز سوم بعد از جراحی, اگرچه در گروه آزمایش کمتر از گروه شاهد بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (0/59 = p value). میزان بروز درای ساکت در روز هفتم و میانگین میزان باز شدن دهان در روزهای سوم و هفتم بعد از جراحی نیز بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: استفاده از PRP موضعی, اثر مفیدی روی بهبود ترمیم ساکت دندان, بعد از جراحی مولر سوم داشت. بر خلاف گروه شاخص, گروه تحت نظر با PRP, کاهش درد و ترمیم بهتری را در بافت نرم ثبت کردند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کریمی، نگین، خرمی، بهنام، نژاد نصراله، رضا، و حقانی، یامین. (1400). تاثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 17(2 )، 183-190. SID. https://sid.ir/paper/958064/fa

  Vancouver: کپی

  کریمی نگین، خرمی بهنام، نژاد نصراله رضا، حقانی یامین. تاثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان[Internet]. 1400؛17(2 ):183-190. Available from: https://sid.ir/paper/958064/fa

  IEEE: کپی

  نگین کریمی، بهنام خرمی، رضا نژاد نصراله، و یامین حقانی، “تاثیر Platelet-rich plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین،” مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، vol. 17، no. 2 ، pp. 183–190، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/958064/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی