video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین ارتباط سیگار کشیدن والدین با تانسیلکتومی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال 1396-1397

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 19

چکیده

 زمینه و هدف: عفونت های گلو مانند تانسیلیت و فارنژیت سبب غیبت کودکان از کلاس درس, عقب افتادن از درس, تحمیل هزینه های درمانی و نیز افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها می گردد. هدف از مطالعه حاضر, تعیین اثر سیگار کشیدن والدین بر میزان نیاز به تانسیلکتومی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال 97-1396 بود. روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر بر روی کودکان با تانسیلیت صورت گرفت. 80 کودک 12-3 سال با تانسیلیت مکرر و دارای اندیکاسیون تانسیلکتومی واجد شرایط ورود به مطالعه به روش آسان انتخاب شدند. ارتباط نوع بیماری با سن, جنس و در معرض قرار گیری با دود سیگار والدین مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها با استفاده از آزمون های 2χ و t-test در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: موارد عمل جراحی آدنوییدکتومی, تانسیلکتومی و آدنوتانسیلکتومی به ترتیب 3/66, 5/32 و 3/1 درصد بود. 5/2 درصد از مادران کودکان و 45 درصد از پدران کودکان استعمال سیگار داشتند. از پدران سیگاری 8/52 درصد در محیط بیرون خانه و 2/47 درصد در محیط داخل خانه استعمال سیگار داشتند. نوع عمل با وضعیت استعمال سیگار پدر (p=0. 49) و مادر (p=0. 44) و محل استعمال سیگار توسط پدر و مادر ارتباط معنی داری نداشت. (p=0. 47). نتیجه گیری: هرچند ارتباط معنی داری بین استعمال سیگار توسط والدین و عمل جراحی تانسیلکتومی یافت نشد ولی شیوع استعمال سیگار توسط پدران کودکان نسبتا بالا بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امانی، سروش، اسدپور، نبی اله، ملکپورتهرانی، افسانه، و عزیزیان، سحر. (1400). تعیین ارتباط سیگار کشیدن والدین با تانسیلکتومی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال 1396-1397. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 20(1 )، 11-19. SID. https://sid.ir/paper/956205/fa

  Vancouver: کپی

  امانی سروش، اسدپور نبی اله، ملکپورتهرانی افسانه، عزیزیان سحر. تعیین ارتباط سیگار کشیدن والدین با تانسیلکتومی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال 1396-1397. مجله علمی پزشکی جندی شاپور[Internet]. 1400؛20(1 ):11-19. Available from: https://sid.ir/paper/956205/fa

  IEEE: کپی

  سروش امانی، نبی اله اسدپور، افسانه ملکپورتهرانی، و سحر عزیزیان، “تعیین ارتباط سیگار کشیدن والدین با تانسیلکتومی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال 1396-1397،” مجله علمی پزشکی جندی شاپور، vol. 20، no. 1 ، pp. 11–19، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/956205/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی