مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی | سال:1381 | دوره:9 | شماره:3 | صفحه شروع:109 | صفحه پایان:118

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

87

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نوع میزبان آزمایشگاهی بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma pintoi Voegele

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 118

چکیده

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma pintoi پرورش یافته بر روی بید آرد (Ephestia kuehniella) و بید غلات (Sitotroga cerealella) نسبت به تراکم های مختلف تخم میزبان های مذکور مورد مطالعه قرار گرفت و پارامترهای قدرت جستجو و زمان دستیابی زنبور در دو وضعیت آزمایشی با هم مقایسه گردید. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر نوع میزبان آزمایشگاهی (از لحاظ کیفیت و اندازه) بر روی یکی از خصوصیات مهم رفتاری زنبور پارازیتوئید یعنی واکنش تابعی بود که مطالعه این خصوصیت از جمله روشهای ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی است. زنبورهای پارازیتوئید به تعداد 15 نسل بر روی هر یک از میزبانها پرورش یافتند و زنبورهای حاصل برای انجام آزمایشها مورد استفاده قرار گرفتند. در هر دو آزمایش واکنش تابعی از تراکم های 2, 4, 6, 8, 14, 20, 30, 40 و 50 عدد تخم میزبان استفاده شد و هر یک از این تراکم ها بعد از استقرار در داخل لوله آزمایش, به مدت 24 ساعت در اختیار یک زنبور ماده جفتگیری کرده, قرار گرفتند. تجزیه داده های واکنش تابعی در دو مرحله و با استفاده از نرم افزار SAS انجام گرفت. برای تعیین نوع واکنش تابعی از رگرسیون لجستیک نسبت مقدار برآورد شده برای تعداد تخم های پارازیته شده به تعداد تخم موجود در تراکم اولیه و برای تعیین پارامترهای قدرت جستجو و زمان دستیابی از رگرسیون غیرخطی )روش Least square و تکنیک (DUD استفاده شد. واکنش تابعی هر دو نوع زنبور (پرورش یافته بر روی بید آرد و بید غلات) از نوع سوم بود و مدل Holling بهتر توانست داده های واکنش تابعی را توصیف نماید. قدرت جستجو, زمان دستیابی, حداکثر میزان پارازیتیسم و حداکثر درصد پارازیتیسم برآورد شده در هر روز برای زنبورهای پرورش یافته بر روی بید آرد به ترتیب 0.0048, 0.965, 22.88 و 84.29  و برای زنبورهای پرورش یافته بر روی بید غلات به ترتیب 0.0016, 1.169, 16.92 و 44.03 بود. بالا بودن قدرت جستجو و پایین بودن زمان دستیابی زنبورهای پرورش یافته بر روی بید آرد نشانگر کارایی بیشتر این زنبورها نسبت به زنبورهای پرورش یافته بر روی بید غلات می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID