video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرAging برثبات رنگ رزین کامپوزیتهای (invitro) Bleached Shade

صفحات

 صفحه شروع 24 | صفحه پایان 31

چکیده

 سابقه و هدف: یکی از مشکلات ترمیم های کامپوزیتی تغییر رنگ انها میباشد. درنتیجه مهم ترین مزیت کامپوزیت ها که تامین زیبایی میباشد از دست میرود و نیاز به تعویض ترمیم مطرح میشود. هدف از این مطالعه ازمایشگاهی بررسی اثر aging بر ثبات رنگ دو نوع کامپوزیت دنتین و انامل bleached shade میباشد. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی از دو نوع کامپوزیت نانوهیبرید DBl XL( IPS Empress Direct, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), , Ebl L( IPS Empress Direct, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) 10 نمونه به ابعاد یکسان تهیه گردید. رنگ سنجی اولیه بوسیله اسپکتروفوتومتر انجام شد. نمونه ها به تعداد 10000 سیکل حرارتی تحت پروسه ی aging قرار گرفتند و پس از ان سنجش رنگ نهایی با اسپکتوفوتومتر انجام پذیرفت. یافته ها با استفاده از ازمون های One way ANOVAو ارزیابی شدند. یافته ها: تفاوت رنگ از لحاظ اماری بین دو کامپوزیت معنادار نبود (p=0. 136) اما تفاوت در پارامتر a در کامپوزیت DBI بطور معنی داری ییشتر از EBI بود. (p=0. 000) تغییرات مولفه هایL (0/377= P), b (0/550=P) و Δ E (0/136= P) در دو کامپوزیت تفاوت معناداری نداشتند. نتیجه گیری: تغییر رنگ کامپوزیت رزین های Bleached shade انامل و دنتین پس از aging از لحاظ کلینیکی قابل قبول است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امامی ارجمند، منصوره، تقوی نمین، سهیل، حشمت، هاله، جلالیان، شهریار، شعبانی، محدثه، و خرازی فرد، محمدجواد. (1400). بررسی اثرAging برثبات رنگ رزین کامپوزیتهای (invitro) Bleached Shade. تحقیق در علوم دندانپزشکی، 18(1 (پیاپی 67) )، 24-31. SID. https://sid.ir/paper/953691/fa

  Vancouver: کپی

  امامی ارجمند منصوره، تقوی نمین سهیل، حشمت هاله، جلالیان شهریار، شعبانی محدثه، خرازی فرد محمدجواد. بررسی اثرAging برثبات رنگ رزین کامپوزیتهای (invitro) Bleached Shade. تحقیق در علوم دندانپزشکی[Internet]. 1400؛18(1 (پیاپی 67) ):24-31. Available from: https://sid.ir/paper/953691/fa

  IEEE: کپی

  منصوره امامی ارجمند، سهیل تقوی نمین، هاله حشمت، شهریار جلالیان، محدثه شعبانی، و محمدجواد خرازی فرد، “بررسی اثرAging برثبات رنگ رزین کامپوزیتهای (invitro) Bleached Shade،” تحقیق در علوم دندانپزشکی، vol. 18، no. 1 (پیاپی 67) ، pp. 24–31، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/953691/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی