مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

75

دانلود:

174

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش هوش معنوی (SQ) برتعهد سازمانی، به عنوان مولفه اخلاق حرفه ای و بهره وری در مدیران

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 47

چکیده

 زمینه از جمله مسایل بسیار مهم در توانمند سازی و توسعه مدیران توجه به هوش معنوی و اثر آن بر تعهد سازمانی و بهره وری پروژ ها در سازمان می باشد بنابر این هدف این پژوهش اثربخشی آموزش هوش معنوی (SQ) بر تعهد سازمانی و بربهره وری در مدیران و مجریان پروژه است. روش طرح شبه آزمایشی با گروه کنترل و از نوع پیش آزمون, پس آزمون و پیگیری سه ماهه و جامعه آماری80 نفراز مدیران و مجریان پروژه شرکت ایران خودرو درتهران بود. 26 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با پرسشنامه های تعهد سازمانی و بهره وری بررسی شدند و بسته آموزش هوش معنوی درطول 7 جلسه 120 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار 25spss استفاده شد. یافته ها نشان داد که برنامه آموزش هوش معنوی بصورت معنا دار بر بهره وری (72/6F=, 005/0P=), و تعهد سازمانی (30/56F=, 001/0P=), مدیران و مجریان پروژه اثر داشته و این اثر در مرحله پیگیری برای تعهد سازمانی پایدار نبوده است ولی برای بهره وری پایدار مانده است. نتیجه گیری بسته برنامه آموزش هوش معنوی از اثربخشی لازم برای افزایش بهره وری و تعهد سازمانی برخوردار است. بنابراین می توان از برنامه آموزش هوش معنوی برای ارتقای بهره وری و تعهد سازمانی مدیران و مجریان پروژه استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  باروج کیاکلا، صمد، بهرامی، هادی، محمدی آریا، علیرضا، و ساعتچی، محمود. (1399). اثربخشی آموزش هوش معنوی (SQ) برتعهد سازمانی, به عنوان مولفه اخلاق حرفه ای و بهره وری در مدیران. اخلاق در علوم و فناوری، 15(4 )، 39-47. SID. https://sid.ir/paper/953416/fa

  Vancouver: کپی

  باروج کیاکلا صمد، بهرامی هادی، محمدی آریا علیرضا، ساعتچی محمود. اثربخشی آموزش هوش معنوی (SQ) برتعهد سازمانی, به عنوان مولفه اخلاق حرفه ای و بهره وری در مدیران. اخلاق در علوم و فناوری[Internet]. 1399؛15(4 ):39-47. Available from: https://sid.ir/paper/953416/fa

  IEEE: کپی

  صمد باروج کیاکلا، هادی بهرامی، علیرضا محمدی آریا، و محمود ساعتچی، “اثربخشی آموزش هوش معنوی (SQ) برتعهد سازمانی, به عنوان مولفه اخلاق حرفه ای و بهره وری در مدیران،” اخلاق در علوم و فناوری، vol. 15، no. 4 ، pp. 39–47، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/953416/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی