مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

121

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقیاس اخلاق پژوهش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی

نویسندگان

پاک مهر حمیده

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 70

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی و اعتبار یابی مقیاس اخلاق پژوهش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی صورت پذیرفت. روش پژوهش, توصیفی_ پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های فنی_مهندسی دانشگاه های دولتی تهران, هرمزگان, فردوسی مشهد و گیلان در نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 بود. با توجه به گستردگی جامعه آماری و ماهیت پژوهش, نمونه ای به حجم 402 نفر در پژوهش شرکت و مقیاس اخلاق پژوهش سیلور (1997) را به صورت الکترونیکی تکمیل نمودند. تحلیل آماری داده ها با نرم افزارهای Spss24 و Lisrel8. 5 انجام شد. روایی مقیاس اخلاق پژوهش از دو جنبه محتوایی و سازه مورد قرار گرفت و شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی تأییدی از برازش قابل قبولی برخوردار می باشد (2843/52 =χ 2, 09/0 =RSMEA, 92/0=RFI, 74/0=GFI, 96/0=CFI). در فرایند بررسی اعتبار نیز از روش همسانی درونی و همبستگی هر خرده مقیاس با نمره کل استفاده شد. جهت احراز همسانی درونی, ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 95/0 و برای چهار خرده مقیاس صداقت شخصی, روش شناسی, تحلیل داده و انتشار به ترتیب 84/0, 74/0, 76/0 و 90/0 به دست آمد. همچنین, ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس ها با نمره کل اخلاق پژوهش حاکی از روابط درونی قوی و همبستگی مثبت معنادار بود (P< 0/001).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پاک مهر، حمیده. (1400). بررسی مقیاس اخلاق پژوهش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی. آموزش مهندسی ایران، 23(92 )، 55-70. SID. https://sid.ir/paper/953336/fa

  Vancouver: کپی

  پاک مهر حمیده. بررسی مقیاس اخلاق پژوهش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی. آموزش مهندسی ایران[Internet]. 1400؛23(92 ):55-70. Available from: https://sid.ir/paper/953336/fa

  IEEE: کپی

  حمیده پاک مهر، “بررسی مقیاس اخلاق پژوهش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی،” آموزش مهندسی ایران، vol. 23، no. 92 ، pp. 55–70، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/953336/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی