مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

151

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری استفاده از فضای مجازی بر شاخص های معنای مکان در فضاهای شهری

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 43

چکیده

 مفهوم مکان همواره در حوزه های روانشناسی, جامعه شناسی, شهرسازی و جغرافیای انسانی مورد توجه قرارگرفته است. در واقع مکان بعنوان بخشی از فضای جغرافیاییاست که از سوی فردی یا چیزی اشغال شده و در آن ارزش های حس شده تجلی می یابند. بطورقطع جوامع انسانی, بدون برنامه ریزی و در اختیار نهادن امکانات غنی و تعریف شده ی متناسب با نیازها, ارزش ها و مقتضیات زمان, نمی توانند در تعیین هویت انسان ها کارکردی مناسب ایفا نمایند. لذا با توجه به تحولات عظیم و همه جانبه ی عصر اطلاعات و ضرورت هماهنگی با این حرکت جهانی, تحقیقات در زمینه بررسی و شناخت اثرات فضای مجازی بر نحوه ادراک, دلبستگی و تعلق مردم به مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضربر ایناعتقاد استکه کاربران فضای مجازیبراساس میزان استفاده, با اثرات مختلفیدر ارتباطبادرکفضا, مکان وابعادمختلفآن مواجه می شوند. در نتیجه با حضور در فضای شهری, معنای آن را به صورت متفاوت درک می کنند. هدفپژوهش, ارزیابی تاثیر میزان استفاده از فضای مجازی بر مولفه های تدوین شده معنای مکان شامل مولفه کالبدی, فردی, اجتماعی و عملکردی و شاخص های تعریف کننده آن ها در فضاهایشهری می باشد. بدین منظور دو فضایشهری سنتی (میدان امام) و مدرن (سیتی سنتر) شهر اصفهان باجامعه آماریمراجعین به آن ها مورد مطالعه قرار گرفته ا ند. برای برآورد نمونه آماریبااستفادهازفرمول کوکران تعداد 379 پرسشنامه با روش نمونه گیریتصادفی ساده تکمیل گردید. روش پژوهش همبستگی بوده و از آزمون های آماری کولموگراف اسمیرنف, رگرسیون و همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه, شدت و جهت رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد, در اثر میزان استفاده افراد از فضای مجازی, درک آن ها از معنای مکان با حضور در فضای شهری افزایش می یابد که دراین رابطه ضمن بررسی اثر افزایشی بر مولفه های چهارگانه, میزان همبستگی و تاثیرپذیری شاخص های مولفه های معنای مکان از میزان استفاده فضای مجازی در دو فضای شهری استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نونژاد، نرگس، ناظمی، الهام، و صابری، حمید. (1399). ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری استفاده از فضای مجازی بر شاخص های معنای مکان در فضاهای شهری. اطلاعات جغرافیایی، 29(116 )، 27-43. SID. https://sid.ir/paper/952776/fa

  Vancouver: کپی

  نونژاد نرگس، ناظمی الهام، صابری حمید. ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری استفاده از فضای مجازی بر شاخص های معنای مکان در فضاهای شهری. اطلاعات جغرافیایی[Internet]. 1399؛29(116 ):27-43. Available from: https://sid.ir/paper/952776/fa

  IEEE: کپی

  نرگس نونژاد، الهام ناظمی، و حمید صابری، “ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری استفاده از فضای مجازی بر شاخص های معنای مکان در فضاهای شهری،” اطلاعات جغرافیایی، vol. 29، no. 116 ، pp. 27–43، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/952776/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی