مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

71

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تکثیر مصنوعی سیاه ماهی رازی (Capoeta razii) با استفاده از OvaprimTM

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 26

چکیده

 در این مطالعه, 17 قطعه مولد سیاه ماهی vhcd ماده (4/5± 90/1 گرم) و 14 قطعه سیاه ماهی رازی نر (2/1± 74/8 گرم) (Capoeta razii) از رودخانه شلمانرود استان گیلان با استفاده از تور ماشک در فصل تولید مثل صید و در شرایط کنترل شده نگهداری شدند. بعد از تطابق با شرایط سالن, 10 قطعه از مولدین ماده و 7 قطعه از مولدین نر با 0/5 میلی لیتر هورمون اواپریم (20 میکروگرم آنالوگ GnRH ماهی آزاد و 10 میلی گرم دامپریدون در میلی لیتر) به ازای کیلوگرم وزن بدن در زیر محل قاعده باله سینه ای و در یک مرحله تزریق شدند. همچنین 7 قطعه مولد ماده و نر سیاه ماهی رازی تزریق نشدند (تیمار کنترل). چک کردن ماهیان هر 6 ساعت یک بار انجام گرفت و پس از 0/8± 25/9 ساعت ماهیان ماده به تزریق پاسخ مثبت نشان دادند؛ درحالی که در گروه کنترل هیچ تخم ریزی مشاهده نشد. تمامی مولدین نر مورد آزمایش به هورمون تراپی پاسخ مثبت نشان دادند و اسپرم ریزی 0/7± 24/8 ساعت بعد از تزریق صورت گرفت, درحالی که در گروه کنترل هیچ اسپرم ریزی مشاهده نشد. بعد از تخم کشی و اسپرم گیری, پارامترهای اسپرم شناختی و عملکرد تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین وزن تخمک استحصالی از هر ماده 0/2± 4/2 گرم و تعداد تخمک 23/7± 445/0 در هر گرم گزارش شد. هماوری مطلق و نسبی به ترتیب 183/7± 1869/7عدد و 3/9± 22/4 تخمک به ازای هر گرم وزن بدن ثبت گردید. بررسی داده های اسپرم شناختی حاصل از این مطالعه نشان از زمان تحرک 12/0± 72/0 ثانیه, میزان تحرک 3/2± 80/7 درصد, تراکم اسپرم 1/4± 91/4 درصد و میزان اسپرماتوکریت 5/3± 3/26 درصد داشت. بعد از لقاح, نرخ لقاح 1/8± 86/5 درصد, نرخ تخم گشایی 1/8± 88/5 درصد و میانگین تعداد لارو به ازای هر مولد 173/6± 1662/8 قطعه ثبت شد. نتایج این مطالعه نشان داد که یک بار تزریق اواپریم منجر به تحریک رسیدگی جنسی در سیاه ماهی رازی نر و ماده در شرایط اسارت می گردد و می تواند در مراکز تکثیر با هدف بازسازی ذخایر و تولید انبوه بچه ماهی مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عبداله پور، حامد، جعفری، نغمه، کریم زاده، میلاد، و فلاحتکار، بهرام. (1400). تکثیر مصنوعی سیاه ماهی رازی (Capoeta razii) با استفاده از OvaprimTM. علوم آبزی پروری، 9(16 )، 15-26. SID. https://sid.ir/paper/952354/fa

  Vancouver: کپی

  عبداله پور حامد، جعفری نغمه، کریم زاده میلاد، فلاحتکار بهرام. تکثیر مصنوعی سیاه ماهی رازی (Capoeta razii) با استفاده از OvaprimTM. علوم آبزی پروری[Internet]. 1400؛9(16 ):15-26. Available from: https://sid.ir/paper/952354/fa

  IEEE: کپی

  حامد عبداله پور، نغمه جعفری، میلاد کریم زاده، و بهرام فلاحتکار، “تکثیر مصنوعی سیاه ماهی رازی (Capoeta razii) با استفاده از OvaprimTM،” علوم آبزی پروری، vol. 9، no. 16 ، pp. 15–26، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/952354/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی