مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

318

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 480 | صفحه پایان 492

چکیده

 اهداف: هدف این پژوهش مقایسه کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمند بود. مواد و روش ها: روش پژوهش این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی و علی و مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش همه سالمندانی بودند که برای گذراندن اوقات فراغت در پارک های سطح شهر تهران حضور پیدا می کنند. در این پژوهش 100 نفر سالمند (50 نفر تک زبانه فارسی و 50 نفر دو زبانه آذری فارسی) در دامنه سنی 60 تا 80 سال به روش نمونه گیری دردسترس با درنظرگرفتن ملاک های ورودی و خروجی و همچنین متغیرهای مدنظر پژوهش همچون سن, وضعیت تاهل, میزان تحصیلات, تک زبانه و دو زبانه بودن, وضعیت اقتصادی انتخاب و مطالعه شدند. همه سالمندان مطالعه شده ساکن شهر تهران, کاملا هوشیار و قادر به پاسخگویی به آزمون ها و دردسترس بودند. برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای اندازه گیری خرده مقیاس فراخنای ارقام آزمون هوش وکسلر بزرگسالان, آزمون دی 2, آزمون عملکرد مداوم و آزمون تفکر خلاق تورنس استفاده شد. یافته ها: روش تحلیل داده ها, آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون مقایسه های زوجی بود. طبق نتایج پژوهش بین میانگین دو گروه سالمندان تک زبانه و دوزبانه در حافظه ارقام مستقیم, حافظه ارقام معکوس و کل حافظه کاری, همچنین در ابعاد توجه انتخابی در ابعاد بازداری شناختی در خلاقیت کل و ابعاد آن, تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود دارد و این معنی داری به نفع میانگین گروه سالمندان دوزبانه است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد دوزبانگی در طول زندگی می تواند باعث بهبود عملکرد شناختی شود. در این راستا پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی ضمن بررسی اثر دوزبانگی در پیشگیری از دمانس, با توجه به پیامدهای مثبت دوزبانگی, افراد ترغیب به یادگیری زبان دوم شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  حسینی زاده، ن.، و عبدالهی، م.، و شهقلیان، م. (1397). کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران. سالمند, 13(4 ), 480-492. https://sid.ir/paper/95147/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی زاده نسیم السادات، عبدالهی محمدحسین، شهقلیان مهناز. کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران. سالمند. 1397 [cited 2023January31];13(4 ):480-492. Available from: https://sid.ir/paper/95147/fa

  IEEE: کپی

  حسینی زاده، ن.، عبدالهی، م.، شهقلیان، م.، 1397. کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران. سالمند, [online] 13(4 ), pp.480-492. Available: https://sid.ir/paper/95147/fa.