مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به منظور ارایه راهکارهای مناسب

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 181

چکیده

 توجه به توانمند سازی درحوزه مدیریت و منابع انسانی به دلیل تاثیر مثبت آن برروی رفتارسازمانی در محیط کاری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر است. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش تحقیقات همبستگی است و در آن به مطالعه رابطه بین متغیرهای رهبری اخلاقی, تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان پرداخته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر تشکیل می دهند. به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده و تعداد 53 نفر انتخاب شدند. به منظور انتخاب نمونه مورد نیازنیز از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار سنجش در این پژوهش شامل پرسشنامه های رهبری اخلاقی 20 سوالی دی هوق و هارتوگ (2008) با ابعاد توجه به افراد, عدالت, تقسیم قدرت, رهنمودهای اخلاقی و وضوح نقش است (آلفای کرونباخ = 84/0), پرسشنامه تعهد سازمانی 24سوالی آلن و مایر (1996) که دارای ابعاد تعهد عاطفی, تعهد مستمر و تعهد هنجاری است, (آلفای کرونباخ=78/0) و پرسشنامه توانمند سازی 15سوالی اسپریتزر و میشرا (1997) که دارای ابعاد شایستگی, خودمختاری, تاثیرگذاری, معنی دار بودن و اعتماد است (آلفای کرونباخ = 89/0) می باشد. نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که رهبری اخلاقی و ابعاد آن و ابعاد تعهد سازمانی رابطه معناداری با توانمند سازی کارکنان دارد. هم چنین بین رهبری اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ناظم، امیرحسین، و شفایی، الهام. (1399). رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به منظور ارایه راهکارهای مناسب. آموزش علوم دریایی، 7(21 )، 163-181. SID. https://sid.ir/paper/951376/fa

  Vancouver: کپی

  ناظم امیرحسین، شفایی الهام. رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به منظور ارایه راهکارهای مناسب. آموزش علوم دریایی[Internet]. 1399؛7(21 ):163-181. Available from: https://sid.ir/paper/951376/fa

  IEEE: کپی

  امیرحسین ناظم، و الهام شفایی، “رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به منظور ارایه راهکارهای مناسب،” آموزش علوم دریایی، vol. 7، no. 21 ، pp. 163–181، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/951376/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی