مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

288

دانلود:

69

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی سالمندان در معرض خطر زمین خوردن، به وسیله آزمون های تعادل تحت شرایط تکالیف دوگانه

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 15

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی کفایت آزمون تعادل تحت شرایط تکالیف دوگانه برای شناسایی سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن انجام شد.روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. بدین منظور تعداد 41 سالمند مرد از سه پارک شهر تهران بعد از تکمیل پرسشنامه ارزیابی هشیاری به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها شامل 20 سالمند بدون سابقه زمین خوردن (75.95±6.28 سال) و 21 سالمند با سابقه زمین خوردن (72.50±7.31 سال) بودند. همه آزمودنی ها آزمون برخاستن و حرکت کرن زماندار, تحت سه شرایط تکالیف مجرد (خود آزمون), تکالیف دوگانه شناختی-تعادل (اجرای آزمون همراه با شمارش معکوس اعداد تصادفی) و تکلیف دوگانه حرکتی-تعادل (اجرای آزمون همراه با حمل فنجان پر آب) انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون لوجستیک در سطح معنی داری P<0.05 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های سالمند با و بدون سابقه زمین خوردن در متغیر وابسته ترکیبی خطر زمین خوردن وجود داشت (P=0.0005) به طوری که سالمندان بدون سابقه زمین خوردن در همه آزمونها وضعیت بهتری داشتند. همچنین نشان داده شد که تکلیف دوگانه شناختی-تعادل قابلیت پیش بینی زمین خوردن سالمندان را داشت (P=0.013).نتیجه گیری: به طور کلی می توان آزمون برخاستن و حرکت کردن زماندار تحت شرایط تکلیف دوگانه شناختی را به عنوان روش مناسبی برای شناسایی خطر زمین خوردن سالمندان به کار برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی