Start: 2/6/2023 12:05:21 PMEnd: 2/6/2023 12:05:21 PM >> 596

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

66

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر یک دوره تمرین منتخب هوازی بر سطوح هورمون های استروژن، پاراتیروئید، کلسیم، آلکالن فسفاتاز و آلبومین سرم زنان سالمند

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 35

چکیده

 هدف: این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین منتخب هوازی بر هورمون استروژن, پاراتیروئید, کلسیم, آلکالن فسفاتاز و آلبومین سرم زنان سالمند انجام گرفت.روش بررسی: تعداد 22 نفر از زنان یائسه (70-55 سال) عضو کانون جهاندیدگان شهر تهران انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه تمرین هوازی (12 نفر) و کنترل (10 نفر) قرارگرفتند. برنامه تمرین هوازی شامل 8 هفته انجام حرکات جاگینگو حرکات ایروبیکی با شدت 60-70 درصد حداکثر ضربان قلب, سه روز در هفته بود. خون گیری در دو مرحله, 24 ساعت قبل از شروع اولین جلسه تمرین (پیش آزمون) و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین (پایان هفته هشتم) انجام گرفت. برای تعیین میزان کلسیم سرم (Ca) از روش رنگ سنجی شیمیایی (کرزول فتالئین), هورمون پاراتیروئید و استروژن از روش ELISA, آلکالن فسفاتاز از روش رنگ سنجی سینتیکی با استفاده از پارانیترو فسفات و برای تعیین آلبومین سرم هر نمونه خونی از روش رنگ سنجی شیمیایی (بروم کرزول گرین) استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری t همبسته و مستقل استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق, افزایش معنی داری را در میزان هورمون پاراتیروئید و آلکالن فسفاتاز سرمی, پس از تمرین نشان داد (P£0.05). از سوی دیگر میزان کلسیم تام و آلبومین پلاسما کاهش یافت اما این اختلاف معنی دار نبود (P³0.05. همچنین میزان استروژن پس از تمرین کاهش یافت اما این کاهش معنی دار نبود (P³0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش, به نظر می رسد هشت هفته تمرین منتخب هوازی بر نشانگرهای ساخت استخوان تاثیر بگذارد. به هر حال این نتایج ممکن است نشان دهنده اثرات آنابولیک تمرین هوازی بر ساخت استخوان در زنان سالمند باشد. نتایج این تحقیق از اثرات مثبت تمرین بر افزایش توده استخوانی حمایت می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی