مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سالمند | سال:1389 | دوره:5 | شماره:16 | صفحه شروع:25 | صفحه پایان:33

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

99

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 33

چکیده

 هدف: هدف از مطالعه حاضر, تعیین فراوانی آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی بود.روش بررسی: مطالعه حاضر, از نوع توصیفی گذشته نگر بود که در آن اطلاعات دموگرافیک, آزمایشگاهی و اکوکاردیوگرافی 154 پرونده پزشکی متعلق به سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی (1382 تا 1387) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه هموگلوبین کمتر از 13 گرم در دسی لیتر در مردان و کمتر از 12 گرم در دسی لیتر در زنان آنمی تعریف شد. از توزیع فراوانی, میانگین و انحراف معیار و آزمون تی برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد میزان شیوع آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی (%42.9) بود. تفاوت آماری معنی داری بین سطح هموگلوبین خون در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی دارای نارسایی مزن راه های هوایی (P=0.001) وجود داشت و سطح هموگلوبین خون با سن (P=0.014) و کسر جهشی بطن چپ (P=0.022) ارتباط معنی داری داشت.نتیجه گیری: آنمی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی شایع بوده و آنمی ممکن است با سن, کسر جهشی بطن چپ و بیماریهای مزمن انسدادی ریه ارتباط داشته باشد. تحقیق بیشتر در جهت شناسایی مکانیسم های آنمی مورد نیاز است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID