مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سالمند | سال:1389 | دوره:5 | شماره:16 | صفحه شروع:34 | صفحه پایان:40

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

258

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سرعت راه رفتن سالمندان با / بدون سابقه زمین خوردن در انجام تکالیف دوگانه

صفحات

 صفحه شروع 34 | صفحه پایان 40

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت سرعت راه رفتن در سالمندان با / بدون سابقه زمین خوردن در شرایط انجام تکالیف دوگانه شناختی و حرکتی انجام شد.روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع علی – مقایسه ای بود. بدین منظور تعداد 80 سالمند مرد از سه پارک در شهر تهران, بعد از تکمیل پرسشنامه ارزیابی هشیاری, به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها شامل 40 سالمند بدون سابقه زمین خوردن (72.6±5 سال) و 40 سالمند با سابقه زمین خوردن (74.50±6 سال) بودند. همه آزمودنی ها آزمون سرعت راه رفتن را تحت سه شرایط تکالیف مجرد (خود آزمون), تکالیف دوگانه شناختی – راه رفتن (اجرای آزمون همراه با شمارش معکوس اعداد تصادفی) و تکالیف دو گانه حرکتی – راه رفتن (اجرای آزمون همراه با حمل فنجان پر آب) انجام دادند. تجزیه و تحلیل با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری در سطح P<0.05 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های سالمند با و بدون سابقه زمین خوردن در متغیر خطر زمین خوردن وجود داشت (P=0.0005) به طوری که سالمندان بدون سابقه زمین خوردن در همه آزمونها وضعیت بهتری داشتند.نتیجه گیری: به طور کلی می توان آزمون سرعت راه رفتن تحت شرایط تکلیف دو گانه شناختی و حرکتی را به عنوان آزمونی برای تمایز سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن برای فاکتور مهم الگوی راه رفتن به کار برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID