مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سالمند
سال:1389 | دوره:5 | شماره:16
صفحه شروع:41 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

234

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی درمان مرور زندگی بر کاهش شدت افسردگی زنان سالمند

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 45

چکیده

 هدف: هدف از انجام این پژوهش, بررسی اثربخشی درمان مرور زندگی بر کاهش شدت افسردگی زنان سالمند یزد بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل سالمندان زن ساکن آسایشگاه های استان یزد بود. از بین سه آسایشگاه سالمندان موجود در استان یزد, آسایشگاه, فاطمه الزهرا تفت به صورت تصادفی انتخاب شد. پس از اجرای فرم 15 سوالی آزمون GDS بر 30 نفر از سالمندان زن ساکن آسایشگاه 16 نفر از کسانی که نمره 8 یا بالاتر از این آزمون گرفته بودند, به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (8 نفر) و گروه کنترل (8 نفر) جایگزین شدند. برای گروه آزمایش 6 جلسه گروه درمانی مرور زندگی در طول 6 هفته بر اساس طرح درمانی پژوهش اجرا شد. یک هفته پس از اتمام جلسات درمانی, پس آزمون افسردگی GDS-15 برای هر دو گروه اجرا شد و نتایج با آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: تحلیل کوواریانس نتایج پیش آزمون و پس آزمون افسردگی, (GDS-15) بیانگر تفاوت معنی دار در اندازه شدت افسردگی گروه ها بود.نتیجه گیری: روش درمان مرور زندگی بر کاهش شدت افسردگی زنان سالمند موثر است. این درمان در مقایسه با درمانهای سنتی, نتیجه بهتری می دهد و انجام این درمان در مراکز سالمندی توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی