مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روستا و توسعه | سال:1390 | دوره:14 | شماره:3 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:18

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

253

دانلود:

106

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه نقاط روستایی کشور بر اساس شاخص های توسعه انسانی در سال های 1375 و 1385

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 18

چکیده

 پس از انقلاب اسلامی, توسعه روستایی در کانون اصلی تمرکز سیاست های دولت و راهبردها و برنامه های کشور بوده است؛ از این رو, بررسی ابعاد مختلف توسعه و به ویژه توسعه انسانی در روستاها بسیار اهمیت دارد. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه توسعه انسانی نقاط روستایی استان های کشور در سال های 1375 و 1385 می پردازد؛ و بدین منظور, برای سنجش توسعه انسانی به روش تاکسونومی عددی, از چهارده شاخص در سه بخش آموزشی, اقتصادی و بهداشتی بهره می گیرد و همچنین, داده های پژوهش با مراجعه به آمارنامه ها و سرشماری های موجود استخراج می شود. نتایج پژوهش نشان دهنده نابرابری های بسیار میان نقاط روستایی استان هاست و با وجود بهبود نسبی وضعیت توسعه انسانی در فاصله ده سال مورد بررسی, از ایجاد تغییراتی خاص در سلسله مراتب و رتبه نقاط روستایی استان های مختلف حکایت دارد؛ و از لحاظ شاخص های مورد بررسی, برخوردارترین نقاط روستایی کشور در استان های تهران و اصفهان و محروم ترین آنها نیز در استان های سیستان و بلوچستان, کردستان و آذربایجان غربی واقع است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID